Trang chủ Các ấn phẩm khác Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận – thực tiễn về vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

mot so van de2102017Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy

Số trang: 230 trang

Giá tiền: 49.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Nội dung của cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề lý luận về kinh tế tri thức, vai trò của Nhà nước trong phát tiển kinh tế tri thức, kinh nghiệm quốc tế về sử dụng vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức và bài học tham khảo cho Việt Nam. Phần thứ hai phân tích thực trang vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành và phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; đánh giá tổng quát về kinh tế tri thức và vai trò của Nhà nước đối với sự hình thành, phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam. Phần thứ ba là quan điểm định hướng và các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030-2035.