Trang chủ Sách sắp xuất bản Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay

Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với chính sách xã hội từ năm 1991 đến nay. Cuốn sách gồm một số nội dung cơ bản như: Đảng lãnh đạo kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 1991 đến năm 2000; Kết hợp phát triển kinh tế với thực hiện chính sách xã hội từ năm 2000 đến nay; Kết quả đạt được và những kinh nghiệm chủ yếu.