Trang chủ Sách sắp xuất bản Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị, cung cấp thêm luận cứ làm sáng tỏ tính cách mạng, khoa học nền tảng tư tưởng của Đảng; vạch trần sự sai trái, phản động của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần

Phần thứ nhất: Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Phần thứ hai: Vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.