Trang chủ Sách sắp xuất bản Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Bộ sách bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu của các địa phương, cơ sở, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa chọn và tổ chức biên soạn 6 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bộ tài liệu chuyên đề gồm 6 cuốn:

- Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, thực hiện theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 41-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Hội nhập quốc tế , thực hiện theo Hướng dẫn số 42-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, thực hiện theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, thực hiện theo Hướng dẫn số 44-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW ngày 1-9-2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các tài liệu trình bày một cách khái quát nhất những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực, được nhiều người quan tâm.