Trang chủ Các ấn phẩm khác Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống

Triết học Việt Nam tập 1 - Triết học Việt Nam truyền thống

triet hoc vn122017Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu

Số trang: 412 trang

Giá tiền: 83.000 đồng

Xuất bản: Tháng 11-2017

Cuốn sách gồm sáu chương, trình bày, phân tích triết học Việt Nam từ khởi nguyên đến năm 1858. Trong đó, có đề cập đến những vấn đề phương pháp luận khi nghiên cứu triết học Việt Nam truyền thống; đến cơ sở hình thành triết học Việt Nam truyền thống. Cuốn sách cũng đi sâu phân tích nội dung triết học Việt Nam truyền thống bao gồm thế giới quan của người Việt thời tiền sử; triết học Việt Nam thời Bắc thuộc; triết học Việt Nam thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (thế kỷ X- XIV); triết học Việt Nam thế kỷ XV đến năm 1858; triết học bình dân Việt Nam; và cuối cùng là kết luận về sự phân kỳ và đặc điểm của triết học Việt Nam truyền thống.