Trang chủ Các ấn phẩm khác Cẩm nang công tác Mặt trận

Cẩm nang công tác Mặt trận

25637404 1873358696307449 1557094421 oTác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 204 trang
Giá tiền: 175.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Cuốn sách giới thiệu khái quát về Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, các kỳ đại hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận; lược trích một số văn kiện của Đảng về vai trò, vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của Mặt trận; giới thiệu văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) và một số quy định, hướng dẫn tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần thứ nhất: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Phần thứ hai: Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc.

Đây là cuốn cẩm nang thiết thực và tiện lợi dành cho mỗi cán bộ phụ trách công tác Mặt trận các cấp; sử dụng để tra cứu, tham khảo thông tin bổ ích, quan trọng trong học tập, sinh hoạt và công tác.