chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Pháp luật Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

luat thi hanh 12018Tác giả: Quốc hội
Số trang: 90 trang

Giá tiền: 15.000 đồng
Xuất bản: Tháng 12-2017

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015.

Toàn văn Luật gồm 11 chương với 73 điều, quy định về nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ tạm giữ, tạm giam và giám sát việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; về khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam và quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật có hiệu lực thi hành 01 tháng 01 năm 2018.