Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật quản lý nợ công

Luật quản lý nợ công

Luật quản lý nợ công được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2018, thay thế cho Luật quản lý nợ công số 29/2009/QH12. Luật gồm 10 chương, 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.