Trang chủ Các ấn phẩm khác Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

giao trinh 92Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia, các bộ môn khoa học Mác - Lênin

Số trang: 536 trang

Giá tiền: 120.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Giáo trình gồm ba phần với mười chương và phần kết luận, phản ánh những chặng đường Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với đầy khó khăn, thử thách và những thắng lợi vĩ đại của cách mạng nước ta suốt từ năm 1930 đến nay.

Nội dung cuốn sách vừa trình bày những thành quả, những thắng lợi vĩ đại qua các chặng đường lịch sử Đảng, vừa đề cập và phân tích sâu sắc những sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam cũng như nói rõ về quá trình lãnh đạo cách mạng, nội dung, bài học về xây dựng Đảng qua các thời kỳ lịch sử.

Cuốn sách trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa cung cấp tri thức, sự kiện lịch sử, vừa nâng cao trình độ nhận thức chính trị, trình độ phương pháp luận và năng lực tư duy của người học, đồng thời coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách là sự định hướng thống nhất về những nội cơ bản môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của hệ cử nhân chính trị.