Trang chủ Pháp luật Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

bo luat 92Tác giả: Quốc hội

Số trang: 496 trang

Giá tiền: 91.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách gồm ba phần với 26 chương và 426 điều, là văn bản nhất thể hóa của hai văn bản luật là;Bộ luật hình sự;(Luật số 100/2015/QH13) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 và;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự ;số 100/2015/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017. Cả hai luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Bộ luật hình sự hiện hành (Bộ luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) hợp nhất của hai văn bản luật nêu trên, tạo thành một văn bản Bộ luật Hình sự thống nhất, thuận tiện trong việc sử dụng, tra cứu và học tập.