Trang chủ Văn hóa, xã hội Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trật tự, an toàn xã hội

Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật trật tự, an toàn xã hội

gop phan giu vung 92Tác giả: TS. Nguyễn Mạnh Thắng

Số trang: 416 trang

Giá tiền: 216.000 đồng

Xuất bản: Tháng 01-2018

Cuốn sách Góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội ;tập hợp 35 bài viết của tác giả về các vấn đề luật pháp, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển bền vững. Các bài viết của tác giả xuất phát từ thực tiễn tình hình an ninh chính trị của đất nước, phản ánh thực trạng công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đây là tâm huyết, niềm tin của tác giả nói riêng và nhân dân nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, vào hình ảnh các chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần quan trọng vào giữ vững kỷ cương pháp luật của đất nước.