Trang chủ Các ấn phẩm khác Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam

Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam

phuong tien 93Tác giả: TS. Lê Hải

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 50.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách trình bày chức năng xã hội, đặc điểm, các loại hình phương tiện truyền thông xã hội và đặc điểm tâm sinh lý của giới trẻ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội; thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện nay và mức độ làm chủ trong ứng xử của giới trẻ qua sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội với những ưu điểm và hạn chế, sự tác động trái chiều… Xuất phát từ những tồn tại hiện nay trong sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, tác giả đã đưa ra hệ giải pháp nhằm hạn chế các yếu tố tiêu cực, nhân rộng các yếu tố tích cực từ sự tác động của phương tiện truyền thông xã hội, bảo đảm nguyên tắc, thuận theo sự phát triển mang tính quy luật của sự vật – hiện tượng, tránh sự cấm đoán hay can thiệp sâu thuần túy duy ý chí.

Cuốn sách góp phần định hướng cho giới trẻ có thể tận dụng được những lợi điểm ưu việt của các phương tiện truyền thông xã hội phục vụ cho cuộc sống, công việc, học tập hằng ngày một cách hữu ích. Đồng thời cũng nhận thức rõ những bất lợi để tỉnh táo, bản lĩnh về nhận thức, rộng đường thực hành, sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội một cách hữu ích.