Trang chủ Sách sắp xuất bản Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Giáo trình gồm 9 chương:

-Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ;

-Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;

-Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);

-Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);

-Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;

-Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

-Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị;

-Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;

-Chương VIII: Đường lối đối ngoại.