Trang chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

di chuc 313Tác giả: Hồ Chí Minh

Số trang: 68 trang

Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái bản dựa trên cơ sở cuốn sách xuất bản năm 2012. Nội dung cuốn sách gồm: Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyên văn các bản viết Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969 và Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.