Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

Luật công an nhân dân hiện hành(Hiện hành)

Luật gồm 7 chương, 45 điều (tăng 2 điều so với Luật 2005), quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ, chính sách đối với Công an nhân dân.