Trang chủ Pháp luật Luật thi hành án hình sự hiện hành (năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật thi hành án hình sự hiện hành (năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành

luat thi hanh 44Số trang: 456 trang

Giá tiền: 82.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Luật thi hành án hình sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011, thay thế Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 1993, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thi hành án phạt tù năm 2007. Nội dung cuốn sách Luật thi hành án hình sự hiện hành (năm 2010) và các văn bản hướng dẫn thi hành gồm toàn văn Luật thi hành án hình sự 2010 và 8 Nghị định, 9 thông tư mới nhất hướng dẫn thi hành luật này.