Trang chủ Pháp luật Luật Điều ước quốc tế - Law on Treaties (song ngữ Việt – Anh)

Luật Điều ước quốc tế - Law on Treaties (song ngữ Việt – Anh)

luat dieu uoc 124Tác giả: Quốc hội

Số trang: 160 trang

Giá tiền: 40.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật Điều ước quốc tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 09-4-2016. Luật này bao gồm 10 Chương và 84 Điều, quy định về việc ký kết, bảo lưu, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, lưu chiểu, lưu trữ, sao lục, đăng tải, đăng ký và tổ chức thực hiện điều ước quốc tế. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2016.