Trang chủ Pháp luật Luật cán bộ, công chức (hiện hành)

Luật cán bộ, công chức (hiện hành)

luat can bo 124Tác giả: Quốc hội

Số trang: 64 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008. Luật gồm 10 Chương và 87 Điều, quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2010.