Trang chủ Pháp luật Luật xây dựng (hiện hành)

Luật xây dựng (hiện hành)

luat xay dung 134Tác giả: Quốc hội

Số trang: 196 trang

Giá tiền: 27.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18-6-2014. Luật gồm 10 Chương và 168 Điều, quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015.