Trang chủ Văn hóa, xã hội Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)

Lịch sử Hội Truyền bá Quốc ngữ (1938-1945)

lịch su hoi 164Tác giả: TS. Lê Văn Phong

Số trang: 226 trang

Giá tiền: 58.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống về sự ra đời, quá trình hoạt động và những ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đến xã hội Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Kết cấu cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Sự ra đời của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

Chương II: Quá trình hoạt động của Hội Truyền bá Quốc ngữ;

Chương III: Ảnh hưởng của Hội Truyền bá Quốc ngữ đối với xã hội Việt Nam.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, giáo dục Việt Nam thời cận đại.