Trang chủ Pháp luật Luật Trợ giúp pháp lý (hiện hành)

Luật Trợ giúp pháp lý (hiện hành)

luat tro giup 184Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Luật Trợ giúp pháp lý đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017. Luật gồm 8 Chương và 48 Điều, quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018.