Trang chủ Sách sắp xuất bản Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Luật sở hữu trí tuệ (Hiện hành) (Luật năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Nội dung cuốn sách gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 và Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 được hợp nhất giữa Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.