Trang chủ Sách sắp xuất bản Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson

Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam thời kỳ Tổng thống Lyndon Baines Johnson

Cuốn sách gồm 4 chương, phân tích những nhân tố tác động đên chính sách của Mỹ ở Việt Nam; chính sách "tiếp tục nhưng hiệu quả hơn" của Tổng thống L. Johnson; chính sách "leo thang" và "xuống thang" của Mỹ trong giai đoạn cầm quyền của L. Johnson với cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra một số nhận xét vê chính sách của chính quyền Mỹ dười thời Tổng thống L. Johnson.