Trang chủ Pháp luật Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

luat co quan 52018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 12.000 đồng

Xuất bản: Tháng 04-2018

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21-11-2017. Nội dung cuốn sách được nhất thể hóa từ văn bản Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2017. Luật này bao gồm 6 Chương và 36 Điều. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2018.