Trang chủ Pháp luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hiện hành)

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hiện hành)

luat ngan hang 175Tác giả: Quốc hội

Số trang: 48 trang

Giá tiền: 11.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2011, thay thế Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11. Luật gồm 7 chương, 66 điều, quy định về tổ chức hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010, Ngân hàng Nhà nước có 6 lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ chủ yếu gồm: Thực thi chính sách tiền tệ quốc gia; Phát hành tiền; Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho ngân sách; Hoạt động thanh toán và ngân quỹ; Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối; Hoạt động thông tin, báo cáo. Trong đó, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Ngân hàng Nhà nước.