Trang chủ Pháp luật Luật trợ giúp pháp lý (hiện hành)

Luật trợ giúp pháp lý (hiện hành)

luat tro giup 185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 3-2018

Luật trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, thay thế Luật trợ giúp pháp lý năm 2006. Luật gồm 8 chương, 48 điều, quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý. Sự ra đời của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đã đánh dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế công tác trợ giúp pháp lý nói riêng và triển khai Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nói chung. Qua đó tiếp tục khẳng định trợ giúp pháp lý là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tư pháp hình sự, là trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm quyền con người, quyền công dân cho đối tượng được trợ giúp pháp lý.