Trang chủ Pháp luật Bộ luật tố tụng dân sự (Hiện hành)

Bộ luật tố tụng dân sự (Hiện hành)

bo luat to tung 185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 452 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 (các quy định cụ thể hóa các quy định mới có liên quan đến Bộ luật dân sự năm 2015 thì có hiệu lực từ ngày 01-01-2017). Luật gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, giữ nguyên 63 điều, sửa đổi, bổ sung 350 điều, bổ sung mới 104 điều, bãi bỏ 7 điều so với luật cũ. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11 và Luật Tố tụng Dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi năm 2011.