Trang chủ Pháp luật Luật bảo vệ môi trường (hiện hành)

Luật bảo vệ môi trường (hiện hành)

luat bao ve  185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 152 trang

Giá tiền: 20.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2018

Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23-6-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015, thay thế cho Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Luật gồm 20 chương, 170 điều, tăng 3 chương và 34 điều so với Luật bảo vệ môi trường năm 2005. Luật kế thừa nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật bảo vệ môi trường năm 2005, đồng thời khắc phục những hạn chế của những điều khoản còn thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về bảo vệ môi trường; mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về bảo vệ môi trường; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý để xây dựng các nghị định về bảo vệ mối trường và xây dựng các luật về bảo vệ các thành phần môi trường trong tương lai. Luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩ vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.