Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Co so khoa hoc 1Nội dung cuốn sách được hình thành trên cơ sở các bài viết tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam, do PGS.TS. Phạm Minh Chính chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách tập hợp 40 bài tham luận, là kết quả nghiên cứu lý luận, khoa học của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn tâm huyết tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Dưới nhiều góc độ khác nhau, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã đề cập nhiều vấn đề lý luận cơ bản, đa dạng, phong phú, có tính gợi mở, góp phần bổ sung thêm căn cứ để đề tài khoa học giải quyết tốt các nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. Đây cũng là một trong những cơ sở khoa học quan trọng nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các bài tham luận cũng đã luận giải hình thức, phương pháp, cơ chế để ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả việc suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra cần giải quyết.

Nội dung cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính:

Phần thứ nhất làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam hiện nay. Một số tham luận xoay quanh các vấn đề về phương pháp luận, các khái niệm, phân tích nhiều góc cạnh phạm trù cơ bản, công cụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thuật ngữ “Suy thoái về tư tưởng chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta chính thức sử dụng trong văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (2-1999). Suy thoái về tư tưởng chính trị thực chất là sự biến đổi theo chiều hướng xấu dần về phẩm chất chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, dẫn tới sự xa rời những nguyên tắc, quan điểm chính trị. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay là sự suy giảm đến mức báo động về đạo đức, lối sống theo chiều hướng tiêu cực, tệ nạn tham nhũng, “lợi ích nhóm”, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, lòng tin của Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được đề cập trong Văn kiện Đảng, là sự diễn biến từ bên trong, tới mức nhất định, là hậu quả của sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các giá trị chuẩn mực của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đến suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thiếu niềm tin và có thể từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Trên cơ sở làm rõ nội hàm các khái niệm và phạm trù liên quan, các tham luận cũng nghiên cứu các tiêu chí nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Những nguyên nhân, tác hại của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; những biểu hiện của nó và giải pháp khắc phục - là nội dung chính của những bài viết trong Phần thứ hai của cuốn sách. Các tác giả cho rằng, sự suy thoái đang có những biểu hiện rất đa dạng, phức tạp và nghiêm trọng, có xu hướng lan rộng ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng, biểu hiện như: phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Cần tìm đúng nguyên nhân để hiểu đúng bản chất và tìm ra giải pháp khắc phục.

Với lối viết sâu sắc, khoa học, được viết dưới nhiều góc độ khác nhau, cuốn sách tập trung lý giải về căn nguyên, nhân tố tác động tới hiệu quả ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái. Các phân tích đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái do nhiều nguyên nhân, bao gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Trong đó, các bài viết cho rằng nguyên nhân chủ quan là các nguyên nhân như: xử lý chưa tốt các tác động tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa, do mặt trái của cơ chế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch,…; nguyên nhân chủ quan như: sự yếu kém trong nhận thức hoặc nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật đảng còn nhiều hạn chế; sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt thiếu gương mẫu của cán bộ chủ chốt đứng đầu… Các bài viết cũng đều cho rằng nguyên nhân chủ quan đóng vai trò quyết định, từ đó, cho thấy sự suy thoái về tư tưởng chính trị là nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến sai lầm, suy thoái về đạo đức, lối sống và ngược lại.

Công tác ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhưng vô cùng khó khăn, phức tạp. Nhằm góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, nhiều bài viết đã đưa ra một hệ thống các giải pháp như: tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thường xuyên tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ… Bên cạnh đó, một số bài viết đã phát hiện, dự báo và đánh giá ảnh hướng của những yếu tố tác động tích cực, tiêu cực đến việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam.

Các bài viết ở Phần thứ ba đã giới thiệu kinh nghiệm các nước về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức công vụ, tham nhũng, hối lộ, trục lợi cá nhân, “lợi ích nhóm”, tha hóa quyền lực; về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trách nhiệm, chuyên nghiệp; xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả, đồng thời đưa ra các bài học và các hàm ý chính sách đối với Việt Nam.

Từ các bài học kinh nghiệm của các quốc gia về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức liêm chính, trách nhiệm và chuyên nghiệp (Trung Quốc, Nhật Bản); xây dựng chính phủ liêm chính, minh bạch (Hàn Quốc); xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh đối với cán bộ, công chức suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức (Trung Quốc), kinh nghiệm chống tham nhũng thành công nhờ chuyên chế, làm cho quan chức không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng (Xingapo); kinh nghiệm sử dụng giáo dục, đào tạo là công cụ cốt lõi trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ, công chức (Hoa Kỳ)..., các bài viết đã đưa ra những gợi ý hết sức quý báu đối với nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam.

Dưới góc độ khoa học, lý luận sâu sắc, cuốn sách đã bàn tới vấn đề có ý nghĩa vô cùng cấp bách trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây là tài liệu tham khảo quý nhằm góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.