Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng Về cán bộ và công tác cán bộ (Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Về cán bộ và công tác cán bộ (Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

Ve can bo va cong tac can bo BIA 1Từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến cán bộ và công tác cán bộ - yếu tố quyết định sự thành bại cách mạng. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ được trình bày trong các văn kiện của Đảng có cơ sở lý luận từ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn khác nhau của lịch sử dân tộc, công tác cán bộ vẫn là một bộ phận không thể thiếu trong đường lối cách mạng Việt Nam, được kiểm nghiệm, đánh giá bởi thực tiễn ở Việt Nam. Tại Đại hội XII của Đảng, kế thừa và phát huy các kỳ đại hội trước, Đảng ta một lần nữa xác định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó, công tác cán bộ có thể được xem là “then chốt của then chốt”.

Để giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Về cán bộ và công tác cán bộ (Trích bài nói, viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) do PGS.TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo nội dung..

Nội dung cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề như: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ;…

Đánh giá về vị trí, vai trò của cán bộ, đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh, người giữ chức Quyền Tổng Bí thư từ tháng 11-1940 đến tháng 5-1941, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 5-1941 đến tháng 10-1956 và từ tháng 7 đến tháng 12-1986, khẳng định: “cán bộ là vốn quý nhất”, việc đổi mới đội ngũ cán bộ có ý nghĩa là đánh giá, lựa chọn, bố trí lại, đi đôi với đào tạo, bồi bưỡng để có một đội ngũ cán bộ có đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực lãnh đạo, quản lý, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đồng chí, muốn đổi mới đội ngũ cán bộ, trước hết phải đổi mới công tác cán bộ và đội ngũ những người làm công tác tổ chức, cán bộ. Việc đổi mới cán bộ cần được thực hiện khẩn trương, kiên quyết nhưng phải tránh thay đổi vội vàng. Tránh đổi mới một cách hình thức, chỉ căn cứ vào độ tuổi, bằng cấp, hoặc hiểu đổi mới chỉ đơn thuần là thay đổi người, chỉ trọng cán bộ mới, coi nhẹ cán bộ lâu năm có năng lực và phẩm chất. Để đổi mới đội ngũ cán bộ một cách đúng đắn, cần đổi mới quan điểm đánh giá cán bộ. Phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực, lấy nhu cầu nhiệm vụ làm căn cứ để bố trí cán bộ. Trong việc lựa chọn cán bộ phải tiến hành một cách dân chủ và công minh, lắng nghe ý kiến của quần chúng, bảo đảm sự đồng tình của đa số; không được thiên vị, ưa thì nâng lên, ghét thì dìm xuống. Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy, đổi mới cán bộ là việc làm thường xuyên.

Tổng Bí thư Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương từ tháng 9-1960 đến tháng 12-1976, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12-1976 đến tháng 7-1986 khẳng định: để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn cách mạng, nhất định Đảng ta phải làm tốt công tác cán bộ, phải ra sức nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác của cán bộ. Trong công tác cán bộ, vấn đề quan trọng bậc nhất là bồi dưỡng và nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện có, tích cực đào tạo, cất nhắc cán bộ mới, trẻ, kết hợp đúng đắn cán bộ cũ với cán bộ mới, cán bộ già với cán bộ trẻ, trong việc kiện toàn các cấp ủy đảng, các cơ quan quản lý của Nhà nước, xây dựng những tập thể lãnh đạo vững mạnh ở các ngành, các cấp.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12-1986 đến tháng 6-1991, trong bối cảnh thực hiện công cuộc đổi mới và chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo, công tác cán bộ có một tầm quan trọng đặc biệt, thực sự là một yêu cầu vừa cơ bản vừa bức xúc, đòi hỏi phải được đổi mới từ quan điểm, phương pháp, chính sách và tổ chức.

Về đổi mới công tác cán bộ, Tổng Bí thư Đỗ Mười - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 6-1991 đến tháng 12-1997 khẳng định, trước hết đó là đổi mới quan niệm và phương pháp công tác cán bộ trong đánh giá, tuyển chọn, sử dụng, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường thuận lợi cho người có đức, có tài, cả người trong Đảng và người ngoài Đảng, người ở trong nước và người sinh sống ở nước ngoài, đều có cơ hội cống hiến tốt nhất cho đất nước. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ và trân trọng phát huy những cán bộ cao tuổi có nhiều kiến thức, kinh nghiệm, sức khỏe tốt, lập trường chính trị vững vàng. Chú trọng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Chống hẹp hòi, thành kiến, phân biệt, đối xử.

Theo Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001, trong cán bộ và công tác cán bộ, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nhất định phấn đấu và phải phấn đấu để làm người và làm người cộng sản như Bác Hồ đã dạy: trung thành và kiên định với đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; gìn giữ phẩm chất và đạo đức cách mạng, đoàn kết nội bộ, đoàn kết Nhân dân, đi sát cơ sở, đi đến những nơi khó khăn nhất, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phát huy sức mạnh, sáng kiến của cán bộ và Nhân dân để giải quyết những vấn đề do cuộc sống đặt ra; có lối sống lành mạnh, giản dị và tiết kiệm; luôn trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn, đủ sức đảm đương nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Trong huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 4-2001 đến tháng 1-2011 nêu rõ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Đổi mới tư duy, cách làm, có tầm nhìn xa trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng những người có đức, có tài.

Đặc biệt, về nguyên tắc, phương pháp đối với cán bộ và công tác cán bộ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ tháng 1-2011 đến nay chỉ rõ, việc đổi mới cán bộ cần được thực hiện khẩn trương, kiên quyết, nhưng phải thận trọng, đồng bộ, hiệu quả, tránh chủ quan, vội vàng, tránh hình thức chủ nghĩa, hoặc gây ra những xáo trộn không cần thiết. Việc lựa chọn cán bộ phải được tiến hành một cách khách quan, xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng và từ chính sách cán bộ thống nhất của Đảng. Công tác cán bộ nói chung và việc xây dựng đội ngũ cốt cán nói riêng phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa, có khung để đào tạo, bố trí cán bộ, nên phải “động” và “mở”. Làm quy hoạch cán bộ không phải là làm công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ cũng không phải là cái “khuôn cứng”. Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn là trên cơ sở quy hoạch, nhưng đồng thời cũng phải mở rộng, chứ không chỉ nằm trong quy hoạch. Đào tạo nguồn là rất tốt, rất cần thiết, chứ không phải tranh thủ, phấn đấu vào lớp nguồn cốt để có cái mác lớp nguồn vào Trung ương, vào cấp ủy…

Về công tác bố trí, sử dụng cán bộ, Tổng Bí thư chỉ ra rằng, việc đề bạt, giới thiệu nhân sự cần phải công tâm, khách quan. Phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị để bố trí cán bộ. Theo đó, cán bộ phải là người có đức, có tài, có phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, hết lòng phấn đấu vì lợi ích của Nhân dân, của dân tộc; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; không dao động trước mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối sống mẫu mực, trong sáng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao; tôn trọng tập thể, gắn bó với Nhân dân.

Có thể nói, những đòi hỏi, yêu cầu của việc đổi mới công tác cán bộ hoàn toàn phù hợp xu thế phát triển của đất nước cũng như hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đúng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.