Trang chủ Những vấn đề quốc tế Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991)

Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 - 1991)

quanheandohoaky1162018Tác giả: Lê Thị Hằng Nga

Số trang: 228 trang - Giá tiền: 56.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách luận giải, cung cấp những dẫn chứng, cứ liệu tham khảo hữu ích, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ trong thời kỳ Chiến tranh lạnh trên các lĩnh vực chính yếu, bao gồm chính trị - ngoại giao và quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật.

Kết cấu cuốn sách gồm 4 chương:

Chương I: Những nhân tố tác động đến quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ thời kỳ (1947-1991);

Chương II: Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ trên lĩnh vực chính trị - ngoại giao và quốc phòng (1947-1991);

Chương III: Quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học - kỹ thuật (1947-1991);

Chương IV: Một số nhận xét về quan hệ Ấn Độ - Hoa Kỳ (1947 -1991).