Trang chủ Pháp luật Luật Thanh tra (Hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

Luật Thanh tra (Hiện hành) và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành

luatthanhtra1462018Tác giả: Quốc hội

Số trang: 116 trang

Giá tiền: 21.000 đồng

Xuất bản: Tháng 05-2018

Nội dung cuốn sách giới thiệu toàn văn Luật Thanh tra hiện hành và Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29-11-2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành, giúp bạn đọc cũng như các cá nhân, tổ chức tìm hiểu và thực thi pháp luật về tổ chức hoạt của thanh tra nhà nước, Ban thanh tra nhân dân.

Luật Thanh tra được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15-11- 2010, có hiệu lực thi hành từ 01-7-2011. Luật gồm 7 chương, 78 điều quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

Nghị định số 159/2016/NĐ-CĐ được chính phủ ban hành ngày 29-11-2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01-02-2017.