Trang chủ Tin tức Tin văn hóa tư tưởng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) - Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga giành thắng lợi. Khoảng thời gian ấy không dài so với toàn bộ tiến trình lịch sử nhân loại, nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận, đánh giá khách quan giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga. Cuốn sách 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành là một tài liệu quý cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về Cách Mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực.

cmtm

Toàn bộ nội dung cuốn sách gói trọn trong 49 bài viết được chọn lọc từ Hội thảo cấp Nhà nước “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Các bài viết đều tập trung khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử vững bền của Cách mạng Tháng Mười Nga, những cống hiến, đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với lịch sử nhân loại; đồng thời phân tích sâu sắc, khoa học, kinh nghiệm, bài học lịch sử cả về sự thành công và thất bại của chủ nghĩa hiện thực trong một thế kỷ qua; làm rõ những nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô viết sau hơn 70 năm tồn tại và phát triển; từ đó tìm ra những quy luật, cách thức phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với xu thế thời đại của con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Các bài viết đều khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga là một sự kiện có ý nghĩa lớn lao và tính chất quốc tế sâu rộng.

Thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn hoạt động của chính quyền Xôviết đã để lại nhiều kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn rất sâu sắc cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Từ đó có những vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, cùng với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để giành được những thắng lợi vẻ vang...

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa – tác giả bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay” cho rằng “Trong lịch sử nhân loại đã từng có nhiều cuộc cách mạng có vai trò đặc biệt, làm thay đổi diện mạo của thế giới, thay đổi diện mạo của các dân tộc, song Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để nhất”. Tác giả nhấn mạnh, cùng với dòng chảy thời gian, từ sâu thẳm trong ký ước mỗi chúng ta, những giá trị Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại vẫn còn hiển hiện sinh động trong đời sống nhân loại. Đó là những mục tiêu cao cả mà nhân loại tiến bộ đang đoàn kết và nỗ lực đấu tranh vươn tới: hòa bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh các bài viết về giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười, cuốn sách còn đề cập đến nội dung khái quát Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới. TS. Lê Đức Hoàng trong bài viết “Một thế kỷ chủ nghĩa xã hội hiện thực: giá trị, ý nghĩa thời đại và triển vọng” của, cho thấy chủ nghĩa xã hội hiện thực 100 năm qua đã phản ánh những bước thăng trầm của một hệ thống xã hội có thể chế chính trị, loại hình nhà nước, cách thức tổ chức và quản lý sản xuất, tham gia và giải quyết các mối quan hệ quốc tế. Cho dù con đường xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa còn nhiều gập ghềnh, khúc khuỷu, nhiều khi còn vấp váp, thất bại nhưng với những mục tiêu tốt đẹp của nó, nhân loại cần phải và nhất định sẽ tiến đến.

Cùng với các bài viết nêu trên, các bài viết khác được tuyển chọn trong cuốn sách cũng giúp độc giả hiểu hơn về Cách mạng Tháng Mười và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. GS.TS. Phùng Hữu Phú trong bài viết “Cách mạng Tháng Mười Nga với việc giải phóng các dân tộc thuộc địa, phục vụ trên thế giới; soi chiếu vào trường hợp Việt Nam” khẳng định: Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra kỷ nguyên thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới; Việt Nam kiên định, sáng tạo theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga. Điều đó được thể hiện ở chỗ lịch sử cách mạng 87 năm qua khẳng định: Việt Nam đã, đang và sẽ mãi đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười. Và, mặc dù, trước mắt có muôn vàn khó khăn, còn không ít vấp váp, song với sự kiên định, sáng tạo và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, nhất định Việt Nam sẽ đi đến thắng lợi.

Cuốn sách còn chỉ ra những khuyết điểm, sai lầm trong tư tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên dẫn đến sự thất bại của chủ nghĩa ở Liên Xô và bài học kinh nghiệm đối với công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Những khuyết điểm, sai lầm trong công tác tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên dẫn đến sự thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xôviết thể hiện ở một số điểm như: trong quá trình cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; trong quá trình cải tổ, Đảng Cộng sản Liên Xô đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của công tác tư tưởng; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên là lãnh đạo, cao cấp suy thoái về đạo đức, lối sống trong một thời gian dài nhưng không được ngăn chặn, đẩy lùi; tệ quan liêu, xa rời thực tế, xa rời nhân dân ngày càng lan rộng. Trên cơ sở những khuyết điểm đó, nhiều bài viết cũng đưa ra những bài học kinh nghiệm đối với công tác xây dựng Đảng ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể, Đảng phải kiên trì đường lối đổi mới, đổi mới toàn diện, có nguyên tắc và sáng tạo. Đảng phải chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ. Phải tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài; thường xuyên tuyên truyền, nêu gương những người tốt việc tốt, lấy nhân tố tích cực để đẩy lùi tiêu cực, chú trọng việc giáo dục đạo đức bằng cách nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý theo pháp luật và kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên vi phạm;…

Với những nội dung được trình bày,“100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực (1917-2017) – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” thực sự là một đóng góp to lớn trong cải cách, đổi mới hiện nay, rất hữu ích cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và các nước trên thế giới.