Trang chủ Kinh tế Giáo trình quản lý nguồn nhân lực (Dành cho chương trình đại học chính trị)

Giáo trình quản lý nguồn nhân lực (Dành cho chương trình đại học chính trị)

gt1Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Vĩnh Thanh – TS. Tạ Thị Đoàn (Đồng chủ biên)

Số trang: 280 trang

Giá tiền: 48.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2018

Nội dung cuốn sách trình bày tổng quan về môn học Quản lý nguồn nhân lực, bao gồm khái niệm và đối tượng nghiên cứu môn học, vai trò và các hoạt động chủ yếu của quản lý nguồn nhân lực; nội dung, chức năng của quản lý nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng của môi trường đến quản lý nguồn nhân lực và các biện pháp quản lý nguồn nhân lực; thị trường lao động, cung - cầu lao động, các nhân tố ảnh hưởng và quản lý nhà nước về thị trường lao động; kế hoạch hóa nguồn nhân lực cũng như dự án nguồn nhân lực; phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; duy trì nguồn nhân lực, đánh giá kết quả thực hiện công việc; quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện.

Cuốn sách là nguồn tài liệu tham khảo, nghiên cứu hữu ích cho sinh viên, học viên các trường đại học, học viên và bạn đọc quan tâm đến vấn đề quản lý nguồn nhân lực.