Trang chủ Pháp luật Luật Trợ giúp pháp lý (Hiện hành)

Luật Trợ giúp pháp lý (Hiện hành)

l9Tác giả: Quốc hội

Số trang: 52 trang

Giá tiền: 13.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2018

Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2017, có hiệu lực thi hành ngày 01-1-2018.

Luật này quy định về người được tổ chức pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện tổ chức pháp lý; hoạt động tổ chức pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động trợ giúp pháp lý.