Trang chủ Pháp luật Luật bình đẳng giới (Hiện hành)

Luật bình đẳng giới (Hiện hành)

l8Tác giả: Quốc hội

Số trang: 40 trang

Giá tiền: 11.000 đồng

Xuất bản: Tháng 6-2018

Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29-11-2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2007.

Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đinh, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thi hành bình đẳng giới.