cmnsvn

Trang chủ Các ấn phẩm khác Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

 Năm 2002, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách Chương trình sơ cấp lý luận chính trị gồm 5 cuốn (5 học phần). Nội dung của bộ sách được biên soạn ngắn gọn và bảo đảm hệ thống lý luận cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với đối tượng cán bộ cơ sở. Bộ sách được làm tài liệu học tập và giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã và đã đạt được những kết quả tốt, được các học viên đánh giá cao.

         Để đáp ứng phong trào học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, phục vụ kế hoạch mở lớp của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các lớp học chính trị sơ cấp của Trường chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước; Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉnh lý, sửa chữa, bổ sung, biên soạn lại cuốn sách trên theo tinh thần tư tưởng, quan điểm của các nghị quyết mới nhất của Đảng, nhất là những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Ở lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia gộp 5 học phần in riêng trước đây và lấy tên chung là Chương trình sơ cấp lý luận chính trị nhằm thuận tiện cho việc nghiên cứu, bảo đảm tính hệ thống và lôgíc chặt chẽ.

         Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích, nâng cao hiệu quả học tập, vận dụng lý luận chính trị vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên. Sách gồm 588 trang, giá bán 65.000 đồng./.

MAI LAN