Trang chủ Các ấn phẩm khác Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

Chương trình sơ cấp lý luận chính trị

 Năm 2002, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách Chương trình sơ cấp lý luận chính trị gồm 5 cuốn (5 học phần). Nội dung của bộ sách được biên soạn ngắn gọn và bảo đảm hệ thống lý luận cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam phù hợp với đối tượng cán bộ cơ sở. Bộ sách được làm tài liệu học tập và giảng dạy cho các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã và đã đạt được những kết quả tốt, được các học viên đánh giá cao.

         Để đáp ứng phong trào học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, phục vụ kế hoạch mở lớp của các Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, các lớp học chính trị sơ cấp của Trường chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước; Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉnh lý, sửa chữa, bổ sung, biên soạn lại cuốn sách trên theo tinh thần tư tưởng, quan điểm của các nghị quyết mới nhất của Đảng, nhất là những văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. Ở lần tái bản này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia gộp 5 học phần in riêng trước đây và lấy tên chung là Chương trình sơ cấp lý luận chính trị nhằm thuận tiện cho việc nghiên cứu, bảo đảm tính hệ thống và lôgíc chặt chẽ.

         Cuốn sách sẽ là tài liệu bổ ích, nâng cao hiệu quả học tập, vận dụng lý luận chính trị vào hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên. Sách gồm 588 trang, giá bán 65.000 đồng./.

MAI LAN


 

Sách sắp xuất bản

SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4-2014
 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 4-2014
 1. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010
 3. Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát cán bộ giai đoạn hiện nay
 4. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hoá đơn và văn bản hướng dẫn thi hành
 5. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai gắn với xây dựng nông thôn mới ở các tỉnh Tây Nguyên
 6. Công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc ở Vênêxuêla dưới thời Tổng thống Hugô Chavet (1999 - 2012)
 7. Về vấn đề Biển Đông
 8. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Trung (1930 - 2010)
 9. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014)
 10. Tài liệu hỏi - đáp về Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng để tuyên truyền trong nhân dân)
 11. Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Dùng cho cán bộ, đảng viên)
 12. Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 13. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 14. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 15. Góp phần nhỏ vào cuộc vận động lớn (Những bài viết về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng)
 16. Xúc tiến thương mại - Lý luận và thực tiễn
 17. Phong cách Bác Hồ đến cơ sở
 18. Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 19. Những điều cần biết về bảo vệ và chăm sóc trẻ em
 20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh)
 21. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - Thực tiễn mới đang đặt ra - Tập 1
 22. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 23. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 24. Đô thị Thừa Thiên Huế: Tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch
 25. Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 26. Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế và văn bản hướng dẫn thi hành
 27. Hồ Đắc Di - Nhà y học triết nhân
 28. Hải quân nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại vùng sông biển miền Bắc (1964 - 1973)
 29. Luật thi hành án hình sự
 30. Luật doanh nghiệp năm 2005 (Đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013)
 31. Luật thương mại
 32. Luật trọng tài thương mại
 33. Luật bình đẳng giới
 34. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013
 35. Luật các tổ chức tín dụng
 36. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
 37. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 38. Luật đất đai
 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển
 40. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 41. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 42. Luật việc làm
 43. Bộ luật lao động
 44. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 45. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 46. Hội nghị quân sự Trung Giã và Hiệp định Giơnevơ 1954 về Việt Nam
 47. Pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 48. Bàn về giải pháp phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay
 49. Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 50. Quy định pháp luật về thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
 51. Lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 32 năm kháng chiến (1945-1975)
 52. Bác Hồ với những mùa xuân kháng chiến
 53. Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009
 54. NĐ số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 55. Khoa học lãnh đạo - lý thuyết và kỹ năng
 56. Xúc tiến thương mại - lý luận và thực tiễn

 

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 3-2014

 

 1. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Quy định pháp luật về hợp đồng lao động
 3. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 4. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 5. Khám phá lịch sử Việt Nam
 6. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
 8. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 9. Luật công đoàn năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
 10. Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013...
 11. Nghị định số 115/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật...
 12. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập
 13. Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá
 14. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...
 15. Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 16. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
 17. Hiến pháp nước CHXHCNVN
 18. Sổ tay công tác Đảng
 19. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
 20. Phát triển văn hoá với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội
 21. Giá trị của đạo đức nho giáo trong thời đại ngày nay
 22. Tín ngưỡng truyền thống Việt Nam (Hỏi - đáp)
 23. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản
 24. C.Mác và Ph.Ăngghen Tuyển tập - Tập VI (Tiếng Lào)
 25. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 26. Theo dấu chân Bác Hồ
 27. Hội người cao tuổi Việt Nam và công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi (Hỏi - đáp)
 28. Hiện đại hoá giáo dục
 29. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930-2010)
 30. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời

 


SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 2-2014

 

 1. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 2. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 3. Nghệ thuật ngoại giao Việt Nam với cuộc đàm phán Paris
 4. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Đông Trung (1930 - 2010)
 5. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn (1940 - 2010)
 6. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 7. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong...
 8. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận...
 9. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ XD&BV Tổ quốc Việt Nam.
 10. Đan Phượng - Tầm nhìn và phát triển
 11. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 12. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 13. Sổ tay học tập chính trị dành cho đảng viên mới
 14. Sổ tay học tập chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng
 15. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 16. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...
 17. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 18. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 19. Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp uỷ viên ở cơ sở
 20. Tài liệu học tập LLCT dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng
 21. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
 22. Lý luận và kinh nghiệm của ĐCSVN về công tác dân vận
 23. Hiện đại hoá giáo dục
 24. Luật thuế TNDN năm 2008 sđ, bs năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
 25. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sđ, bs năm 2013
 26. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sđ, bs năm 2005, 2009, 2013
 27. Luật đất đai
 28. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 29. Luật việc làm
 30. Luật tiếp công dân
 31. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao...
 32. Lịch sử Kho xăng dầu VK102 (1974 - 2014)
 33. Chu Văn An - Người thầy của muôn đời
 34. Những tấm gương bình dị mà cao quý...
 35. Khoa học lãnh đạo - Lý thuyết...
 36. Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố...
 37. QĐPL về cấp và thu hồi chứng chỉ...
 38. LS Đảng bộ và nhân dân thị trấn Thường Tín...
 39. Văn hoá trong chiến lược phát triển của Việt Nam
 40. Luật hợp đồng VN - Bản án và bình luận bản án (Tập 1)
 41. Những khía cạnh lịch sử văn hoá VN và thế giới
 42. Đại hội XI của Đảng với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN
 43. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại VN
 44. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Sơn
 45. Hiến pháp nước CHXHCN VN
 46. Hỏi - đáp về xây dựng nếp sống văn minh
 47. Luật giao thông đường thuỷ nội địa
 48. Đan Phượng - tầm nhìn và phát triển
 49. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN, VN - Lào...
 50. Đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt giữa quân đội hai nước Lào - VN,... (Song ngữ)
 51. Tập bài giảng phân tích hiệu quả dự án đầu tư
 52. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kỳ đổi mới
 53. Điện Biên Phủ
 54. Một số vấn đề cơ bản của khoa học luận
 55. Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng
 56. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay...
 57. Giữ gìn bản sắc dân tộc VN trong bối cảnh toàn cầu hoá...
 58. Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường
 59. Võ Nguyên Giáp - Một cuộc đời
 60. Nghệ thuật ngoại giao VN với cuộc đàm phán Paris

 

 


DANH MỤC SÁCH SẮP XUẤT BẢN THÁNG 1-2014

1. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

4. Luật doanh nghiệp năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2013

5. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỏ Cày

6. Kỷ yếu sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03...

7. Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013

8. Luật hòa giải ở cơ sở

9. Luật khoa học và công nghệ

10. Luật phòng, chống khủng bố

11. Lịch sử 30 năm kháng chiến của LLVT tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)

12. Lịch sử 30 năm xây dựng và bảo vệ TQ của LLVT Sóc Trăng (1975-2005)

13. Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

14. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

15. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị trấn Châu Ổ.

16. Tương tác khoa học.

17. 100 nhà kinh tế nổi tiếng.

18. Sổ tay công tác đảng

19. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

20. Cơ quan nhân quyền quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương

21. Lịch sử Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (1903 - 2013)

22. Hỏi - đáp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

23. Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

24. Văn phòng Trung ương Cục miền Nam - Ủy ban kháng chiến hành chính Nam Bộ

25. Chế định trách nhiệm sản phẩm trong pháp luật Việt Nam

26. Lịch sử Công an nhân nhân dân huyện Nhà Bè (1945 - 2010)

27. Hướng dẫn học và ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin...

28. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

29. Bộ luật lao động

30. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

31. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

32. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám...

33. Luật phòng, chống ma tuý năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

34. Lịch sử Đảng bộ huyện Vân Đồn (1945-2013)

35. Luật việc làm

36. Luật đấu thầu

37. Luật tài nguyên nước

38. Sổ tay làm theo gương Bác

39. Lịch sử Đảng bộ quận Đống Đa (1930-2010)

40. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

41. Luật đất đai

42. Luật tiếp công dân

43. Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013

44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

45. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

46. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

47. Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

48. Hồ Chí Minh - Nhà chiến lược quân sự thiên tài

49. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Người cộng sản kiên trung...

50. Luật thi đua, khen thưởng năm 2003 sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013

51. Lịch sử Đảng bộ xã Cảnh Dương, tập 1...

52. Quy định pháp luật về công chức xã, phường, thị trấn

53. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

54. Kế thừa và đổi mới các giá trị đạo đức truyền thống...

55. Những thách thức và giải pháp đối với chính sách an sinh xã hội... tại Việt Nam và Đức

56. Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

 


Sách mới

 

cac ban hien phap resize

Tác giả: Albert P. Blaustein – Jay A. Sigler (biên soạn và giới thiệu)

Số trang: 680

Giá tiền: 138.000đ

Hiến pháp có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, được coi là đạo luật cơ bản, đạo luật "gốc" của nhà nước. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hiến pháp phù hợp với thực tiễn lịch sử và yêu cầu phát triển của đất nước, lợi ích của giai cấp cầm quyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tất cả các quốc gia. Cùng với sự ra đời và phát triển của nhân loại, nhiều bản hiến pháp đã được thông qua, trong đó có những bản hiến pháp mang tính thời đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển của chủ nghĩa lập hiến.

Cuốn sách Các bản hiến pháp làm nên lịch sử do P. Blaustein cùng với các giáo sư, sinh viên của Trường Đại học Chicago (Hoa Kỳ) tuyển chọn là những bản hiến pháp đánh dấu sự phát triển của chủ nghĩa lập hiến trên toàn thế giới từ các ngôn ngữ khác nhau sang tiếng Anh.

Ngoài các bản hiến pháp phương Tây (Các Hiến pháp Connecticut năm 1638/1639, Hiến pháp Virginia năm 1776, Hiến pháp Pennsylvania năm 1776, Hiến pháp Massachusetts năm 1780 (Mỹ), Hiến pháp Ba Lan năm 1791, Hiến pháp Pháp năm 1791, Hiến pháp Cadiz (Tây Ban Nha) năm 1812, Hiến pháp Bôlivia năm 1826, Hiến pháp Bỉ năm 1831, Hiến pháp Đức năm 1848...), cuốn sách còn giới thiệu một số bản hiến pháp của phương Đông như: Hiến pháp Trung Hoa dân quốc năm 1912, Hiến pháp Meiji (Nhật Bản) năm 1889.

Bên cạnh các bản hiến pháp tư sản, cuốn sách còn giới thiệu Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xôviết Liên bang Nga năm 1918 và một số bản hiến pháp ra đời trong bối cảnh cách mạng vô sản.

Để giúp độc giả tiện theo dõi và nắm được tinh thần cơ bản của các bản hiến pháp được tuyển chọn đưa vào cuốn sách, mỗi bản hiến pháp còn có thêm phần giới thiệu khái quát của các tác giả cuốn sách về hoàn cảnh ra đời và những nội dung cơ bản của từng bản hiến pháp.

Những bản hiến pháp được đưa vào cuốn sách không chỉ là những bản hiến pháp làm nên lịch sử mà sẽ tiếp tục làm nên lịch sử, có giá trị vượt qua thời gian, không gian nơi nó được tạo ra. Mỗi bản hiến pháp trong cuốn sách thể hiện một giai đoạn quan trọng trong quá trình cách mạng liên tục của việc thể hiện tinh thần chủ nghĩa lập hiến, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sự trừu tượng của những tư tưởng chính trị đương thời vào hiện thực cụ thể.

Với 18 bản hiến pháp tiêu biểu được lựa chọn từ những nền lập hiến khác nhau, cuốn sách cung cấp cho các nhà soạn thảo hiến pháp và độc giả Việt Nam một cái nhìn toàn cảnh về các dòng chảy hiến pháp, các khuynh hướng hiến pháp trên thế giới qua các thời đại. Cuốn sách thật sự là một tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Thái Phương


ho chi minh nhan van

Tác giả: Nguyễn Đài Trang

Số trang: 396

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những di sản vô giá mà Người để lại luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước. Từ hàng thập kỷ nay, các nhà nghiên cứu thuộc những thế hệ khác nhau vẫn không ngừng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, triết lý cũng như tầm ảnh hưởng của Người ở trong nước và trên thế giới. Trong số các tác giả đã dày công nghiên cứu chủ đề này, thời gian gần đây, nhiều người đọc được biết đến TS. Nguyễn Đài Trang, một nhà nghiên cứu Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Canađa, với cuốn sách đầu tiên Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước ra mắt độc giả năm 2010 và bây giờ là Hồ Chí Minh - Nhân văn và Phát triển. Có thể nói, đối với một người thuộc thế hệ sau chiến tranh, sống ở nước ngoài hơn 20 năm và theo học ở phương Tây, trong điều kiện không được tiếp xúc với đầy đủ nguồn tài liệu, công trình, tác phẩm của Người và về Người, thì việc cho ra đời hai cuốn sách trên của TS. Nguyễn Đài Trang là một điều rất đáng trân trọng.

Trong cuốn sách Hồ Chí Minh - Nhân văn và Phát triển, tác giả đi sâu nghiên cứu lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh, mà theo tác giả, về bản chất chính là tổng thể một con người với ước vọng và hành động đóng góp cho nhân loại - con người của nhân văn. Lý tưởng sâu xa đó là độc lập dân tộc, hòa bình, tiến bộ và công bằng xã hội, những mục tiêu cao cả nhất mà nhân loại đang theo đuổi: phát triển bền vững. So với cuốn sách đầu tiên, Hồ Chí Minh - Tâm và tài của một nhà yêu nước, thì cuốn sách này, Hồ Chí Minh - Nhân văn và Phát triển, trình bày với độc giả một quan điểm rộng hơn của tác giả Nguyễn Đài Trang về Hồ Chí Minh trong các vấn đề liên quan đến những giá trị cơ bản và giải phóng dân tộc. Thông qua cuốn sách, độc giả, đặc biệt là người nước ngoài sẽ hiểu hơn về tư tưởng, nhân cách, đạo đức và triết lý Hồ Chí Minh đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung.

Để có thể tiếp cận vấn đề một cách chân xác nhất, tác giả cuốn sách đã sử dụng kết hợp cả hai nguồn tài liệu phương Tây và Việt Nam, đặc biệt, tác giả đã đọc, nghiên cứu rất chi tiết các bài viết, các chủ đề trong bộ sách đồ sộ Hồ Chí Minh Toàn tập. Sự đa dạng của các chủ đề trong bộ sách kết hợp với sự tìm tòi, phân tích những ảnh hưởng có tác động đến tư tưởng Hồ Chí Minh của cá nhân tác giả đã đem lại hiểu biết rộng lớn, linh hoạt, phong phú và sinh động về “một vĩ nhân với một nhân cách vượt thời gian” - chính là một điểm hấp dẫn của cuốn sách này.

Hệ thống quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh rất rộng lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong xã hội, nhưng vì sao tác giả lại chọn hai khía cạnh nhân văn và phát triển để nghiên cứu? Như chị chia sẻ, trong hai thập niên qua, chị đã theo học và làm việc trong các ngành liên quan tới phát triển kinh tế, và trên con đường tìm kiếm câu trả lời cho sự phát triển của các nước thường được gọi là Thế giới thứ ba, trong đó có quê hương Việt Nam, chị đã về lại với Hồ Chí Minh - một người mà chị cho là “nhà lãnh đạo chiến lược sáng suốt và đầy sức lôi cuốn”, để rồi từ những nghiên cứu sâu của mình về lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh, chị nhận thấy một con đường mở ra phương hướng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Chị viết: “Con đường dẫn tôi đến lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh là một sự khám phá có ý nghĩa lớn nhất về mặt lý thuyết cũng như thực tế trong việc tìm kiếm các giải pháp phát triển cho các nước đang phát triển”.

Cuốn sách Hồ Chí Minh - Nhân văn và Phát triển được chia thành 7 chương với những nội dung và chủ đề riêng biệt, nhưng về tổng thể, độc giả sẽ thấy được những nội dung cơ bản của lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh và sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến đất nước Việt Nam, một dân tộc nghèo, bị áp bức nhưng đã đoàn kết đánh thắng ba cường quốc thực dân trong thế kỷ XX, cũng như ý nghĩa áp dụng trong bối cảnh phát triển đất nước hiện nay.

Trong số 7 chương sách, 2 chương đầu tiên được coi như đặt nền móng để phát triển những chương sau. Chương 1: “Một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” định vị Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới, phân tích những ảnh hưởng ban đầu trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian đầu Người ở nước ngoài tìm đường cứu nước và khi về nước lãnh đạo cách mạng. Chương 2 với tiêu đề “Mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội” làm rõ lý tưởng sâu xa Hồ Chí Minh bao gồm các vấn đề về độc lập dân tộc, hòa bình, tiến bộ xã hội, quan điểm “lấy dân làm gốc” và phát huy dân chủ của Hồ Chí Minh. Chương 3: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” cho thấy, để tiến đến mục tiêu phát triển, trước tiên một dân tộc phải giành lại độc lập và tự do từ các thế lực thực dân và đế quốc. Chương 4: “Lấy yếu thắng mạnh” phân tích việc một nước nhỏ cần phải đề ra các chiến lược để đối phó và thương lượng với các nước mạnh hơn, từ quân sự đến chính trị và phát triển kinh tế. Chương 5: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” bàn về tầm quan trọng của sự phát triển nguồn nhân lực và bảo vệ môi trường để tiến tới phát triển bền vững. Chương 6: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc” đó là đem lại hạnh phúc cho nhân dân và phát triển con người - đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của phát triển. Chương 7: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” đề cập vai trò quan trọng của sự lãnh đạo vững chắc trong việc đoàn kết toàn dân để phục vụ lợi ích dân tộc, và đoàn kết với các dân tộc để xây dựng một thế giới trong đó mọi người có cùng cơ hội được tự do và hạnh phúc.

Là một người sống và làm việc ở phương Tây từ nhiều năm, nên có thể nói, cách tư duy, cách nhìn, cách cảm và cả cách diễn đạt của TS. Nguyễn Đài Trang về Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thể hiện trong cuốn sách, có nhiều điểm khá đặc biệt. Chỉ một điểm như tác giả có khá nhiều liên hệ với tư tưởng, quan điểm, sự nghiệp của nhiều vị lãnh tụ khác, các triết gia hay những nhân vật nổi tiếng thế giới cũng đã khiến cho tác phẩm trở nên sinh động hơn rất nhiều. Như Giáo sư, Tiến sĩ Richard R. Barichello, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Trường Đại học British Columbia nhận xét: "Cuốn sách đã chứa đựng các điểm quý báu... về tư tưởng và những lời tuyên bố của Hồ Chí Minh, có thể gây cho độc giả sự lý thú bất ngờ, càng làm cho cuốn sách trở nên đáng đọc hơn".


Cong cuoc mo dat TNB thoi Chua Nguyen

Tác giả: TS. Đỗ Quỳnh Nga

Số trang: 394

Giá tiền: 132.000đ

Trong vài thập kỷ gần đây, lịch sử vùng đất Nam Bộ đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong nước và quốc tế với những hướng tiếp cận và nhận thức mới. Nhiều hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố, góp phần nâng cao hiểu biết toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ. Lịch sử Nam Bộ không còn được quan niệm chỉ bắt đầu từ thế kỷ XVII khi người Việt di cư vào khai phá, mà phải ngược về quá khứ xa xưa từ khi con người xuất hiện trên vùng đất này. Nhưng trong tiến trình lịch sử đó, công cuộc khai phá của người Việt vừa kế tục kết quả khai phá của các lớp cư dân trước, trong đó có người Khơme, người Chăm, người Mạ, người Stiêng, người Châu Ro…, vừa tạo nên một động lực mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng làm thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội, văn hóa của cả vùng đất Nam Bộ. Quá trình khai phá đó gắn liền với quá trình xác lập chủ quyền của chính quyền chúa Nguyễn để đến giữa thế kỷ XVIII vùng đất này trở thành một bộ phận của lãnh thổ quốc gia Đại Việt. Tuy nhiên, nhận thức sử học cũng như nhận thức khoa học nói chung, là vô bờ bến, không bao giờ kết thúc.

Cuốn sách Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn của TS. Đỗ Quỳnh Nga là một cố gắng, một thành tựu mới trên con đường tiếp tục khám phá về quá trình khai phá vùng đất phương Nam này. Cuốn sách vốn là luận án tiến sĩ sử học của tác giả, đã được bảo vệ thành công cuối năm 2012, với sự đánh giá cao của các phản biện và Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách khá toàn diện và có hệ thống công cuộc khai phá miền Tây Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XVIII. Cùng với các lớp di dân người Việt, tác giả cũng nêu lên sự tham gia và đóng góp của người Hoa trong khai phá vùng Hà Tiên với vai trò của Mạc Cửu và vùng Mỹ Tho với vai trò của Dương Ngạn Địch. Trong việc phục dựng bức tranh khai phá miền Tây, tác giả cũng nhấn mạnh vị trí vùng đất Long Hồ, Tầm Phong Long với vai trò của Nguyễn Cư Trinh. Tất cả công cuộc khai phá đó được phân tích trong bối cảnh lịch sử không chỉ trong phạm vi Đàng Trong mà cả nước Đại Việt và vùng Đông Nam Á, nhất là Đông Nam Á lục địa với mối quan hệ phức tạp giữa vương triều Chân Lạp với vương triều Xiêm La và chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Một nội dung quan trọng của cuốn sách là phân tích phương thức “mở đất” của các chúa Nguyễn và các hệ quả. Tác giả đã có những tìm tòi và phân tích sâu sắc trong chủ trương vừa khai phá vừa xác lập chủ quyền, kết hợp chặt chẽ và khôn khéo giữa các giải pháp kinh tế - xã hội với chính trị - quân sự và ngoại giao. Đó là phương thức “tàm thực” (tằm ăn lá) với hai hình thức mở đất chủ yếu là “chiếm hữu” và “chuyển nhượng”, chứ không phải chinh phục bằng chiến tranh hay bành trướng quân sự. Do đó, công cuộc mở đất dẫn đến sự mở rộng lãnh thổ Đại Việt vào tận đồng bằng sông Cửu Long, nhưng không gây ra và để lại hậu quả nặng nề của những mâu thuẫn và xung đột tộc người của cộng đồng cư dân đa tộc người trên đất Nam Bộ. Đặc điểm này tạo nên mối quan hệ chung sống và giao lưu mật thiết giữa các tộc người và những sắc thái văn hóa đặc trưng của không gian văn hóa Nam Bộ.

Công trình được thực hiện trên cơ sở tham khảo khá đầy đủ các kết quả nghiên cứu trước đây và dựa trên việc thu thập tư liệu rất công phu. Ngoài các tư liệu trong các nguồn thư tịch cổ, các tài liệu nước ngoài, tác giả còn tiến hành điều tra khảo sát thực địa để thu thập và khai thác thêm các tư liệu địa phương.

Đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc của tác giả, có những đóng góp khoa học tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu lịch sử khai phá vùng đất phương Nam của Tổ quốc Việt Nam, rất bổ ích cho những ai muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu về lịch sử vùng đất Nam Bộ.


Quan he vn - nhat ban

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Quế - PGS. TS Nguyễn Tất Giáp

Số trang: 242

Giá tiền: 44.000đ

Thành tựu nổi bật của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam, bên cạnh tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phải kể đến là thành công trong lĩnh vực đối ngoại. Chúng ta đã và đang chủ động hội nhập một cách tích cực có hiệu quả vào đời sống khu vực và quốc tế. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tất cả các tổ chức quốc tế, các tổ chức và định chế kinh tế, tài chính, thương mại chủ chốt như WB, IMF, WTO…, có quan hệ ngoại giao với 176 quốc gia, cùng quan hệ thương mại, đầu tư với 220 nước và vùng lãnh thổ. Có thể khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của Đảng và Nhà nước ta là đúng đắn và nhạy bén.

Nhận thức rõ vai trò to lớn của hợp tác cùng phát triển nhằm tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định có lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời củng cố và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Hơn nữa, trước tác động của tình hình thế giới và khu vực, với mong muốn “là bạn với tất cả các nước” trong cộng đồng quốc tế, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội vì mục tiêu hòa bình phát triển cũng như đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã và đang tăng cường ngoại giao với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực. Kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986, Việt Nam ngày càng mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực Đông Á. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không nằm ngoài quỹ đạo đó

Việt Nam - Nhật Bản với Điều kiện địa lý và lịch sử đã gắn bó hai dân tộc từ ngàn xưa, tuy nhiên, mối quan hệ hai nước không phải lúc nào cũng suôn sẻ và thực tế đã trải qua không ít những thăng trầm. Điều đáng chú ý là trong những điều kiện, hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, khi quan hệ hai nước rơi vào tình trạng băng giá thì các mối liên hệ dưới nhiều hình thức vẫn được duy trì. Cũng chính trong những thời điểm đó, các nhà lãnh đạo và nhân dân hai nước càng nhận thức sâu sắc rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống này là tài sản vô giá, cần củng cố, giữ gìn vì lợi ích chung của cả hai dân tộc. Vì vậy quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã được chính thức thiết lập từ ngày 21-9-1973 và phát triển ngày càng mạnh mẽ,  tính đến nay quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã trải qua gần 40 năm. Đó là mối quan hệ lịch sử, truyền thống và khá lâu đời. Có thể nói, việc tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản là một yêu cầu khách quan, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước bối cảnh mới, để phục vụ cho công cuộc phát triển của mỗi nước, tăng cường tiềm lực cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, tạo điều kiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, một yêu cầu tất yếu, khách quan đặt ra cho cả hai nước là không ngừng củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện và nâng lên tầm quan hệ  “Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” (ngày 22-4-2009). Thực tế đã chứng minh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản không chỉ được mở rộng, phát triển mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục... mà nhiều lĩnh vực vốn rất nhạy cảm như chính trị, an ninh, đối ngoại... cũng đã được hai bên rất quan tâm và bước đầu thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Những thành tựu đó không những tạo cơ sở trực tiếp làm gia tăng sức mạnh của mỗi nước mà còn đóng góp không nhỏ vào tiến trình xây dựng một Cộng đồng Đông Á thống nhất, hòa bình, ổn định và phát triển. Do vậy, việc nghiên cứu sự vận động, những biến chuyển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, đồng thời đây cũng là một đóng góp nhất định đối với việc nghiên cứu về quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới hiện nay. Xuất phát từ những nhận thức trên cuốn sách Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh làm rõ thực trạng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực (chính trị, đối ngoại, kinh tế và các lĩnh vực khác) từ năm 1991 đến năm 2012 và đưa ra dự báo triển vọng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020, qua đó đề xuất một số kiến nghị mang tính định hướng nhằm giữ vững, xây dựng và thúc đẩy hơn nữa sự phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.


Tien trinh hoi nhap TTCK VN vao ASEAN

Tác giả: TS. Trần Quang Phú

Số trang: 284

Giá tiền: 48.000đ

Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực trên nhiều lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục… trong đó, hội nhập kinh tế giữ vị trí then chốt. Là một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế  nói chung và thị trường chứng khoán khu vực nói riêng.

Sau hơn một thập niên ra đời và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những thành tựu đáng ghi nhận với quy mô hơn 642 công ty và quỹ đầu tư niêm yết (mức vốn hóa đạt khoảng 39% GDP), trên 1.000.000 tài khoản của nhà đầu tư, 105 công ty chứng khoán, 46 công ty quản lý quỹ. Tuy nhiên, nếu so sánh với các thị trường chứng khoán trong khu vực như Malayxia, Thái Lan, Inđônêxia, Philíppin thì thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều hạn chế cả về chất và lượng. Chính vì vậy, muốn hội nhập thành công vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN thì Việt Nam cần phải có một chiến lược tổng thể để hoàn thiện các tiền đề nội lực và lộ trình hội nhập với một mô hình hợp lý, chú trọng làm rõ về mặt lý luận cũng như thực tiễn tiến trình hội nhập vào loại thị trường đặc biệt này.

Cuốn sách Tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán ASEAN đến năm 2020 do TS. Trần Quang Phú chủ biên, sẽ cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống các tiền đề lý luận và thực tiễn về quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập vào thị trường chứng khoán ASEAN.

Chỉ với 282 trang sách khổ 14,5 x 20,5cm, tác giả đã hệ thống hóa các quan điểm hiện đại về vai trò của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia; về kinh nghiệm hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia chuyển đổi (cụ thể là hội nhập thị trường chứng khoán của Cộng hòa Séc, Ba Lan vào EU); hội nhập thị trường chứng khoán khu vực của một số quốc gia trong khu vực ASEAN (như Inđônêxia, Malayxia, Philíppin); về thực tiễn tạo lập tiền đề và quá trình hội nhập vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN của Việt Nam; và từ việc phân tích một cách khoa học, cụ thể về những hạn chế trong quá trình tạo lập các tiền đề nội lực và hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN của thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã đưa ra một số phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN đến năm 2020.

Chắc chắn cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà hoạch định trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý, xây dựng mô hình hội nhập cũng như kiểm soát quá trình hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam vào thị trường chứng khoán khu vực ASEAN sao cho đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: “Chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.


Lich su BAO CHI CMVN

Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Quát (Chủ biên)

Số trang: 596

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn các nhà báo rằng: Báo chí phải phục vụ nhân dân, chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết dân tộc và hòa bình thế giới. Người làm báo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cơ quan báo chí và các thế hệ những người làm báo cách mạng Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh.

Ngày 21-6-1925, báo Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra số đầu tiên, đánh dấu sự khởi nguồn một dòng báo chí hoàn toàn mới trong lịch sử báo chí Việt Nam: báo chí cách mạng. Được xuất bản gần như đều đặn hằng tuần, với gần 90 số báo, tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã hoàn thành sứ mệnh lớn lao của mình là bước đầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến năm 2010, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài 85 năm với những bước phát triển rất mạnh mẽ, gắn bó chặt chẽ với lịch sử cách mạng của đất nước, của dân  tộc và đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế. Chặng đường lịch sử 85 năm ấy với những sự kiện, những dấu mốc, những thăng trầm, những giá trị, thành tựu và cả những hạn chế đã được tổng kết trong cuốn sách Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) do PGS. TS. Đào Duy Quát chủ biên.

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động, có hệ thống toàn bộ chặng đường 85 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam theo trình tự thời gian, gắn với các thời kỳ lịch sử của dân tộc: 1925-1945, 1945-1954, 1954-1975, 1976-1986, 1986-2000, 2000-2010. Trong từng thời kỳ, các tác giả lại chia thành những giai đoạn nhỏ, phân tích kỹ bối cảnh, tình hình chính trị - xã hội, điều kiện lịch sử trong nước và thế giới, tương ứng là những phân tích sâu về tình hình hoạt động, những nhiệm vụ cụ thể của báo chí nước nhà, điểm ra những tờ báo chủ lực, tiêu biểu trong các giai đoạn này. Nếu như trong thời kỳ đầu của nền báo chí cách mạng (1925-1945), ngoài báo Thanh niên, có thể kể ra những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét trong làng báo như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng… thì trong những thời kỳ tiếp theo, không thể không kể đến những cái tên: Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…

Bằng văn phong chính luận, các tác giả cuốn sách đã tái hiện lại lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với đầy ắp các sự kiện, con số, tư liệu lịch sử nhưng không hề khiến độc giả thấy khô khan, tẻ nhạt, nhàm chán mà ngược lại, rất lôi cuốn. Kể cả khi đánh giá tình hình chính trị, xã hội, tình hình hoạt động báo chí hay khi giới thiệu quá trình ra đời và hoạt động cũng như những đóng góp của những tờ báo, tạp chí cụ thể, các tác giả vẫn kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự khái quát, phân tích, đánh giá với những ví dụ cụ thể, sinh động.

Nếu ví cuốn sách này là một bức tranh về chủ đề lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, thì có thể nói các tác giả đã vẽ nên một bức tranh sống động, chân thực về mặt lịch sử, lôgic về mặt bố cục và được chuyển tải bởi những nét vẽ khá mềm mại, uyển chuyển.

Với gần 600 trang sách, với 7 chương khái quát quá trình phát triển báo chí cách mạng qua các thời kỳ và phần cuối cùng khép lại cuốn sách: Báo chí cách mạng Việt Nam - 85 năm nhìn lại, độc giả, đặc biệt là những người đang công tác, hoạt động trong ngành báo chí và những người quan tâm tới lĩnh vực này, sẽ cảm thấy hài lòng bởi đã được tiếp cận một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị.


Di cu cua nguoi HMong tu doi moi den nay

Tác giả: TS. Đậu Tuấn Nam

Số trang: 204

Giá tiền: 36.000đ

Đất nước Việt Nam có 54 dân tộc, mỗi dân tộc mang bản sắc văn hóa cũng như phong tục tập quán riêng, cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương. Dân tộc Hmông có dân số đứng thứ sáu (có 1.068.189 người, theo Tổng điều tra dân số 2009) và được coi là một cộng đồng đặc biệt với lịch sử hình thành và phát triển với nhiều nét đặc thù, nền văn hóa phong phú. Người Hmông cư trú chủ yếu ở vùng núi cao các tỉnh phía Bắc trên một địa bàn khá rộng, dọc theo biên giới Việt - Trung và Việt - Lào, từ Lạng Sơn đến Nghệ An.

Nhằm góp phần giúp độc giả tìm hiểu về qua trình di cư tự do của người Hmông nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung, giúp các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách có thêm tư liệu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Di cư của người Hmông từ đổi mới đến nay của tác giả, TS. Đậu Tuấn Nam.

Với 204 trang, tác giả cuốn sách đã phân tích cụ thể từ nguyên nhân, tác động của tình trạng di cư tự do của người Hmông đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề an ninh quốc gia và môi trường sinh thái. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế hoạt động di cư tự do của người Hmông, ổn định đời sống của dân tộc Hmông trong bối cảnh mới.

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Hmông nói riêng vươn lên ổn định kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của mình, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới đất nước. Tuy nhiên, do một số yếu tố tác động như điều kiện tự nhiên, trình độ văn hóa, tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước còn chưa tác động đến tất cả các bộ phận dân cư ở các vùng, miền một cách triệt để nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như dân tộc Hmông còn nhiều khó khăn. Trong những năm qua, tập quán du canh du cư của nhiều dân tộc thiểu số và của dân tộc Hmông vẫn tiếp tục diễn ra với nhiều diễn biến phức tạp, tác động nhiều chiều, đòi hỏi có sự quan tâm, nghiên cứu, phối hợp quản lý tốt hơn để đồng bào an tâm định canh định cư, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và bảo vệ lãnh thổ.

Vấn đề di cư tự do của người Hmông là vấn đề khó do nguồn tư liệu hạn chế, tài liệu lưu trữ hầu như không có và tác giả phải dùng phương pháp khảo sát thực tế là chính, trong khi địa bàn cư trú và điểm di cư lại rộng lớn. Cuốn sách của tác giả đi sâu vào nghiên cứu người Hmông ở miền Tây Thanh Hóa và Nghệ An... Có thể nói, di cư tự do của người Hmông trong thời gian qua ngày càng trở nên phức tạp, không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn xuyên quốc gia, rất cần được nghiên cứu chuyên sâu, nhằm rõ vấn đề này cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

Việc nghiên cứu, tìm hiểu quá trình di cư tự do của người Hmông, những nguyên nhân dẫn đến việc di cư tự do, những tác động, ảnh hưởng của quá trình di cư tự do đến kinh tế - xã hội của các địa phương có ý nghĩa quan trọng để từ đó đề xuất những chính sách phù hợp, hiệu quả nhằm hạn chế di cư tự do, ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.


 

Văn kiện Đảng

Untitled document VANKIENDANG2

Hệ thống văn bản

Untitled document van ban phap luat

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc-- điện thoại sky

sky a820l-- sky a830l