cmnsvn

Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

phe phan nhung quan diem 107Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương

Số trang: 448 trang

Giá tiền: 98.000 đồng

Xuất bản: Tháng 5-2017

Cuốn sách gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam...

Đọc thêm...

 

Cẩm nang về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

cam nang 196Tác giả: Mai Yến Nga - Nguyễn Thị Tiếp

Số trang: 312 trang - Xuất bản: Tháng 5-2017

Giá bán: 51.000 đồng

Nội dung cuốn sách được biên soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời, hướng dẫn cụ thể những vấn đề về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng...

Đọc thêm...

 

Tài liệu hỏi – đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

tai lieu hoc tap 155Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 128 trang - Giá tiền: 16.000 đồng

Xuất bản: Tháng 2-2017

Cuốn sách bao gồm 77 câu hỏi - đáp được chia thành bốn phần, tập trung vào các nội dung quan trọng: về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến",...

Đọc thêm...

 

Tài liệu tuyên truyền kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2016-2020 (Dùng để tuyên truyền trong Nhân dân)

tai lieu tuyen truyen 245Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 112 trang

Giá tiền: 26.000 đồng

Xuất bản: Tháng 4-2017

...Nội dung cuốn sách chỉ rõ những kết quả, hạn chế, yếu kém ...

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 75