Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - Lý luận và thực tiễn

Tác giả: GS.VS. Nguyễn Duy Quý làm chủ nhiệm.

Số trang: 373 trang

Giá bán: 42.000đ

Trong tiến trình đổi mới toàn diện đất nước đất nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta rất chú trọng việc cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với điều kiện mới. Việc nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn về Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, do vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Đọc thêm...

 

Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng

     Để góp phần giúp các chi bộ nắm được chủ trương, đường lối của Đảng và những nội dung của việc xây dựng, tổ chức, hoạt động, củng cố chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên gắn với đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của chi bộ Đảng do TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản làm chủ biên.

      Sách gồm 398 trang, giá bán: 66.000đ

Đọc thêm...

 

Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới

     Để tổng kết công tác nghiên cứu lý luận và thực tiễn quá trình đổi mới hệ thống chính trị của nước ta từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đổi mới do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý làm chủ biên. Đây là công trình tổng kết, đánh giá hiện trạng, những thành tựu và hạn chế của hệ thống chính trị nước ta hơn 20 năm qua. Đồng thời, dự báo xu hướng vận động, phát triển của hệ thống chính trị nước ta trong những thập niên tới và các giải pháp hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong tình hình mới.

     Sách gồm 218 trang, giá bán 26.000 đồng

Đọc thêm...

 

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Tác giả: Lê Mậu Hãn.

Số trang: 147 trang

Giá bán: 18.000đ

Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương lĩnh của Đảng là một mốc son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 73 trong tổng số 76