Trang chủ Xây dựng Đảng, Nhà nước

Xây dựng Đảng, nhà nước

Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hoá...

 Tác giả:PGS.TS. Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng làm chủ biên.

Số trang: 574 trang

Giá bán: 51.000đ

     Trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức đã vươn lên, năng động, sáng tạo, góp phần xứng đáng vào thành tựu to lớn của đất nước. Song, trong hoàn cảnh mới, sự tác động của cơ chế thị trường đã làm bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, công chức, có nhiều vấn đề đáng lo ngại cả về phẩm chất và năng lực. Một bộ phận không nhỏ cán bộ đã bị thoái hóa về chính trị và phẩm chất, đạo đức, lợi dụng chức quyền để tham ô, lãng phí, quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, cơ hội và thực dụng. Không ít cán bộ bị giảm sút uy tín, không còn là công bộc của dân, thậm chí trù dập, ức hiếp dân. Hàng loạt vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác cán bộ chậm được nghiên cứu, tổng kết.

Đọc thêm...

 

Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị

Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Thông và TS. Nguyễn Tài Đức đồng chủ biên.

Số trang: 366 trang

Giá bán: 42.000đ

     Các tổ chức trong hệ thống chính trị nước ta đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc kiện toàn, đổi mới hệ thống chính trị là việc làm tất yếu, thường xuyên, không ngừng hoàn thiện và phải được thực hiện dựa trên cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải được tổ chức triển khai một cách hợp lý.

     Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị do PGS.TS. Lê Minh Thông và TS. Nguyễn Tài Đức đồng chủ biên. Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Bộ (mã số: KHBĐ 2004-10) do Ban Tổ chức Trung ương Đảng triển khai thực hiện.

Đọc thêm...

 

Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam - từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh

 Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên.

Giá bán: 20.000đ

Nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc, đồng thời, góp phần để góp phần nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia tái bản cuốn sách: Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam - từ thực trạng công nhân Thành phố Hồ Chí Minh của các nhà khoa học do PGS.TS. Nguyễn Đăng Thành, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh làm chủ biên.

Đọc thêm...

 

Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

     Cuốn sách: Về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của tập thể tác giả, do đồng chí Đức Lượng làm chủ biên, là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Đổi mới và nâng  cao chất luợng sinh hoạt đảng trong điều kiện hiện nay” (mã số: KX03-06)                                                   

Số trang: 220 trang

Giá bán: 26.000 đồng.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 71 72 73 74 75 76 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 74 trong tổng số 76