Trang chủ 70 năm ngày Truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà xuất bản

Một số bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển nhà xuất bản đến năm 2020, hướng tới năm 2025

Ra đời trong một thời kỳ đặc biệt của lịch sử, Nhà xuất bản Sự thật, nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có mối liên hệ gắn bó mật thiết với cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cánh chim đầu đàn ngành xuất bản Việt Nam

Nguyen The Ky 2Ngày 5-12-1945, Nhà xuất bản Sự thật, tiền thân của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, do Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách được thành lập, hoạt động dưới danh nghĩa là Nhà xuất bản của Hội những người nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương 

Đọc thêm...

 

70 năm nhất quán một con đường

Phung Huu Phu 1Trong suốt hành trình 70 năm qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật luôn kiên định mục tiêu xuất bản sách lý luận chính trị.

Đọc thêm...

 

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (2003 - 2015)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4-2001) xác định việc tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đọc thêm...

 

Thành lập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật, nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất bản sách lý luận chính trị, phục vụ công cuộc đổi mới (1992 - 2003)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991) đã tổng kết một bước những bài học kinh nghiệm trong quá trình đổi mới và chỉ ra con đường, hình thức, bước đi thích hợp của công cuộc đổi mới.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 4