Trang chủ

Kinh điển

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết mở, không cứng nhắc, bất biến mà nó đòi hỏi luôn được bổ sung, tự đổi mới, tự phát triển trong dòng phát triển trí tuệ của nhân loại. Chủ nghĩa Mác – Lênin di sản vô giá sống mãi trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới và là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen

Trong hệ thống các trước tác kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tác phẩm Biện chứng của tự nhiên của Ăngghen là một tác phẩm triết học lớn. Trong tác phẩm, Ăngghen đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật biện chứng để phê phán các quan điểm tư sản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa duy vật biện chứng. Tuy nhiên, tác phẩm chưa được hoàn thành thì Ăngghen mất, đến năm 1925 tác phẩm mới được xuất bản lần đầu tại Mátxcơva. Cho đến nay, tác phẩm vẫn còn giá trị lý luận to lớn.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen

Giới thiệu tác phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph.Ăngghen của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Đọc thêm...

 

Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin

Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

Đọc thêm...

 

Quan điểm chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

 Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là một phần vô cùng quan trọng trong di sản đồ sộ, quý giá mà các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lênin để lại cho kho tàng tri thức nhân loại. Những tác phẩm kinh điển Mác - Lênin được các tác giả cuốn sách lựa chọn để phân tích, luận bàn và rút ra những quan điểm chính trị chung nhất bao gồm: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Nội chiến ở Pháp, Phê phán Cương lĩnh Gôta, Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước, Hai sách lược của Đảng Dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ, Nhà nước và cách mạng, Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết, Bàn về thuế lương thực, Bàn về chế độ hợp tác xã, Thà ít mà tốt.

Đọc thêm...

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 5 trong tổng số 6