Bộ luật tố tụng dân sự (Hiện hành)

bo luat to tung 185Tác giả: Quốc hội

Số trang: 452 trang

Giá tiền: 65.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

... Luật gồm 10 phần, 42 chương, 517 điều, giữ nguyên 63 điều, sửa đổi, bổ sung 350 điều, bổ sung mới 104 điều, bãi bỏ 7 điều so với luật cũ...

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

hoc tap 64Tác giả: Nhiều tác giả

Số trang: 258 trang

Giá tiền: 55.000 đồng

Xuất bản: Tháng 02-2018

Nội dung cuốn sách gồm 17 bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...