Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Phân tích triết học bản chất của tri thức toán học

abphan-tich-triet-hoc

Tác giả: PGS, TS. Vũ Văn Viện

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việc tìm hiểu về bản chất của toán học, những vấn đề triết học của toán học là hết sức cần thiết. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi nhân loại bước vào nền văn minh trí tuệ, tri thức toán hóa đã thâm nhập vào hầu khắp những lĩnh vực khoa học, công nghệ hiện đại thì việc tìm hiểu những vấn đề trên lại càng có ý nghĩa cần thiết. Với ý nghĩa như vậy, cuốn sách Phân tích triết học bản chất của tri thức toán học đã góp phần tìm hiểu và làm rõ nhiều vấn đề có liên quan, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập triết học, toán học nói chung, những vấn đề triết học của toán học nói riêng.

Cuốn sách mô tả toàn cảnh về sự hình thành và phát triển của toán học (sự phát triển về đối tượng và phương pháp của toán học), cũng như quan hệ giữa toán học với hiện thực khách quan; đồng thời làm rõ hơn về sự phát triển của đối tượng cũng như khả năng của toán học khi nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên; bàn về sự phát triển toán học do nhu cầu nội tại của nó – đó là sự xuất hiện mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn cũng như từ sự lập luận các công cụ của bản thân toán học. Ngoài ra, cuốn sách còn bàn về tính đặc thù của việc xác nhận chân lý toán học do đặc điểm trừu tượng rất cao về đối tượng và phương pháp tư duy chặt chẽ của nó, cũng như phân tích những khó khăn mà toán học hiện đại đang gặp phải và việc xây dựng cơ sở lôgic cho toán học.

Với đặc thù là những tri thức về các quy luật chung nhất của giới tự nhiên, triết học đã xây dựng thế giới quan và phương pháp luận làm nền tảng định hướng cho sự phát triển của các ngành khoa học, trong đó có toán học. Còn toán học – nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi – đã góp phần vào sự hình thành, luận chứng, củng cố, hoàn thiện cho các quy luật, nguyên lý, các phạm trù và các khái quát triết học.

Trong sự phát triển đa dạng và phức tạp của thế giới, các lý thuyết toán học không ngừng được bổ sung. Đặc biệt ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của toán học. Tính chất chính xác, nghiêm ngặt và thuần lý của toán học đã đưa nó lên vị trí cao trong cái nhìn của các nhà giáo dục mọi thời đại.

Với bản chất là một môn khoa học hết sức trừu tượng, toán học không chỉ là cơ sở cho những quan điểm triết học duy vật biện chứng mà còn là chỗ dựa cho không ít quan điểm duy tâm siêu hình. Do vậy, việc đứng trên quan điểm triết học duy vật biện chứng để luận giải bản chất của các tri thức toán học là điều rất cần thiết cho sự vận dụng những tri thức toán học vào thực tiễn cuộc sống cũng như việc đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm siêu hình.

Với vai trò quan trọng như vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và bổ ích đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập triết học, toán học cũng như triết học trong toán học ở nước ta hiện nay.

 

Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi

QUY-DINH-PL

Số trang:104 trang

Giá tiền:17.000đ

Để tiếp tục hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2008, phòng, chống các vi phạm về hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi, tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động kinh tế - xã hội góp phần bảo đảm hiệu quả thực hiện các chính sách về việc phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, vừa qua Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.

 Nhằm kịp thới đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Cuốn sách giới thiệu một số văn bản pháp luật: Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01-3-2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 08/2011/NĐ-CP ngày 25-01-2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thức ăn chăn nuôi.

 

Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị

gioi-thieu--so-tac-pham

Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Phong

Số trang: 244 trang

Giá tiền: 42.000đ

Học thuyết Mác – Lênin ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng sự đòi hỏi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Học thuyết đã giúp cho phong trào của giai cấp công nhân có sự biến đổi căn bản về chất, từ hoạt động mang tính tự phát phát đã trở thành tự giác. Học thuyết đã trang bị vũ khí tinh thần sắc bén cho giai cấp công nhân, giúp họ trở thành lực lượng cách mạng tiến bộ nhằm xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột và thiết lập một chế độ xã hội mới xã hội chủ nghĩa. Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu các quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chính trị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về chính trị.

Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen  và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.

Nội dung cuốn sách được chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước.

Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của V.I. Lênin về chính trị: Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ; Nhà nước và cách mạng; Những nhiệm vụ trước mắt của Chính quyền Xôviết; Bàn về thuế lương thực.

Đây là một phần của những di sản kinh điển Mác – Lênin, do vậy, việc cần được nhận thức một cách đúng đắn, đầy đủ và sáng tạo tư tưởng Lênin vào điều kiện lịch sử mới, sẽ góp phần làm nền tảng thế giới quan và nhận thức luận cho các nhà khoa học, đặc biệt là chính trị học.

 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

cong-nghiep-hoa-hien-dai

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng

Số trang: 216 trang

Giá tiền: 38.000đ

Cuốn sách làm rõ hơn về vai trò quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội ở nông thôn nước ta cũng như nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay; và đưa ra các giải pháp hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là “xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp… có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại”.

Cuốn sách bao gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xem xét, đánh giá kinh tế, xã hội trong thực tiễn công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nông thôn

Chương II: Thực trạng kinh tế, xã hội ở nông thôn Việt Nam trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chương III: Một số quan đểm, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội nông thôn Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bền vững.

 

Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới

abxay-dung-quan-doi-nhan-dan

Tác giả: PGS, TS. Lê Minh Vụ - PGS, TS. Nguyễn Bá Dương (Đồng chủ biên)

Số trang: 252 trang

Giá tiền: 43.000đ

Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” nhằm bổ sung thêm một số cứ liệu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và vận dụng vào thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đến nay, vấn đề đường lối xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu, mang tính hệ thống để phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung, bản chất, mối quan hệ giữa xây dựng quân đội cách mạng với xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, cuốn sách được xuất bản góp phần nghiên cứu, giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, sách lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tiễn, từ khảo cứu kinh nghiệm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội một số nước xã hội chủ nghĩa, so sánh với quân đội của một số nước tư bản, nội dung cuốn sách hướng vào việc phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng trong thời kỳ mới. Qua đó, cuốn sách xác định các yêu cầu, nội dung, tiêu chí và các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng. Xuyên suốt các nội dung, phương pháp tiếp cận và quán xuyến chủ đề cuốn sách chuyên khảo, tập thể tác giả đã xác định chủ thể xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng là Đảng, Nhà nước, và toàn bộ hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong đó khảng định: cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng hiện nay và những năm tiếp theo.

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ phương hướng nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, bổ sung những mảng kiến thức cần thiết khi tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân và an ninh nhân dân.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 35 trong tổng số 37