Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực

Ho-Tung-Mau

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 292 trang

Giá tiền: 51.000đ

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (1986-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản cuốn Hồ Tùng Mậu – Người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách được xuất bản trên cơ sở kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Đồng chí Hồ Tùng Mậu – cuộc đời và sự nghiệp".

Hồ Tùng Mậu sinh ra trong một gia tộc giàu truyền thống văn hóa, được mệnh danh là một gia tộc "đời nối đời vì nước". Gia đình, quê hương, dân tộc đã hun đúc và tạo điều kiện để ông trở thành một nhân cách đạo đức cộng sản sáng ngời. Ông tham gia cách mạng từ lúc còn trẻ và nhiều năm hoạt động ở Thái Lan, Trung Quốc. Ông đã kế thừa các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống, vượt qua các mặt hạn chế của nó, nâng các giá trị truyền thống lên tầm cao mới. Hồ Tùng Mậu đã tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin, tiếp thu tư tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trực tiếp từ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Năm 1923, Hồ Tùng Mậu cùng với một số thanh niên Việt Nam yêu nước lập nhóm Tâm Tâm xã và là một trong những người đầu tiên gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; là người giúp việc đắc lực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tổ chức các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu (Trung Quốc). Không chỉ tích cực trợ giúp Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu còn hoạt động cùng các đồng chí cộng sản Trung Quốc. Năm 1926, Hồ Tùng Mậu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó bốn năm, ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu đã ba lần bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam. Còn ở Việt Nam, ông cũng đã bị chính quyền thực dân kết án tù chung thân và trải qua các nhà lao Vinh, Lao Bảo, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Trà Khê. Nhưng lao tù của chính quyền Tưởng Giới Thạch và thực dân Pháp không thể ngăn bước chân cách mạng của Hồ Tùng Mậu.

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, ông được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều trọng trách: Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính Liên khu IV năm 1946, Tổng Thanh tra Chính phủ năm 1947, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1951. Tháng 7-1951, ông hy sinh trên đường đi công tác. Ông đã được Đảng và Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Từ một người yêu nước Hồ Tùng Mậu trở thành một chiến sĩ cộng sản, một cán bộ lão luyện trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, một người được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá "tận trung với nước, tận hiếu với dân".

Cuốn sách xuất bản vào dịp kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp về cụ Hồ Tùng Mậu - người cộng sản kiên trung, mẫu mực.

 

Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011)

cac-dai-hoi

Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Phúc

Số trang: 860 trang

Giá tiền: 230.000đ

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu vai trò lãnh đạo của Đảng đòi hỏi phải nắm vững một cách có hệ thống quá trình xây dựng, phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa từ khi ra đời đến nay.

Để đáp ứng đòi hỏi đó của cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng và các ngành, các lĩnh vực liên quan, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn cuốn Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011) do PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc chủ biên.

Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hôi, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI theo đúng văn bản, tư liệu gốc đã được xuất bản trong bộ Văn kiện Đảng Toàn tập  và các văn kiện chính thức Trung ương đã công bố, quán triệt những kết quả nghiên cứu và những kết luận quan trọng của Trung ương.

Với những nội dung cơ bản được trình bày tập trung và có hệ thống, cuốn sách giúp người đọc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội đại biểu toàn quốc và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời qua đó khẳng định sự phát triển tư duy lý luận và năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tế lịch sử khách quan đó góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và có thể vận dụng những kinh nghiệm, những bài học của lịch sử Đảng để tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo thật sự hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước

dang-coong-san

Tác giả: TS. Trần Đình Thắng

Số trang: 352 trang

Giá tiền: 57.000đ

Cải cách nền hành chính đang là một vấn đề mang tính toàn cầu, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền hành chính nước ta không ngừng được xây dựng và kiện toàn, đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý và điều hành đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Việc nghiên cứu, tổng kết lịch sử, đánh giá kết quả, rút ra những kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp đổi mới đất nước là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Qua đó, góp phần vào việc tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng về xây dựng nền hành chính quốc gia đáp ứng yêu cầu phát triển của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước; phân tích, khái quát và hệ thống hóa chuyên sâu các quan điểm, chủ trương và quá trình lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp dổi mới đất nước; đánh giá khách quan, có cơ sở khoa học về kết quả lãnh đạo và rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cải cách, xây dựng  nền hành chính nhà nước trong thời kỳ mới. Qua đó, khẳng định sự phát triển về tư duy lý luận và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng đối với việc xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, hiện đại trong công cuộc đổi mới đất nước – nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học quản lý nhà nước, Hành chính học, Luật học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nền công vụ và các ngành khoa học về tổ chức nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

 

Luật lưu trữ

luat-luu-tru

Tác giả: Quốc hội

Số trang: 44 trang

Giá tiền: 10.000đ

Luật lưu trữ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Luật này quy định về hoạt động lưu trữ; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý về lưu trữ.

Luật áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cơ quan.

Việc bảo hộ, mua bán tài liệu lưu trữ riêng cá nhân, gia đình, dòng họ; việc cấp bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ; vấn đề tổ chức lưu trữ lịch sử cấp huyện; thẩm quyền quyết định việc lựa chọn tài liệu lưu trữ; thủ tục cho phép người nước ngoài sử dụng tài liệu lưu trữ… là những vấn đề được quy định cụ thể và rõ ràng hơn trong Luật.

Luật cũng đã đưa ra các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ lưu trữ, hạn nộp hồ sơ đảm bảo để các loại hồ sơ lưu trữ được bảo quản, bảo mật được tra cứu dễ dàng...

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhiều thông tin hữu ích liên quan đến vấn đề lưu trữ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Luật lưu trữ. Cuốn sách bao gồm: Lệnh số 10/2011/L-CTN ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật lưu trữ; giới thiệu Luật lưu trữ gồm: những quy định chung của Luật; vấn đề thu thập tài liệu lưu trữ; bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ, hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ, hoạt động dịch vụ lưu trữ; quản lý về lưu trữ; điều khoản thi hành.

 

Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

duong-loi-chinh-sach

Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)

Số trang: 368 trang

Trong 25 năm đổi mới, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đường lối đúng đắn và sáng tạo đó đã giúp cho công tác đối ngoại thu được nhiều thành công, góp phần không nhỏ vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước.

Trước những biến đổi của tình hình trong nước và quốc tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã định ra đường lối, chính sách đối ngoại trong giai đoạn mới. Đó là sự kế thừa đường lối, chính sách đối ngoại của 25 năm đổi mới, đồng thời có bước phát triển phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn đất nước ta hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới. Như vậy, Đại hội XI đã đánh dấu bước phát triển mới về tư duy hoạch định và triển khai chính sách đối ngoại của Đảng ta, bắt kịp xu thế của thời đại, phù hợp với thế và lực mới của đất nước.

Để giúp bạn đọc, đặc biệt là các cán bộ làm công tác đối ngoại có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Học viện Ngoại giao xuất bản cuốn sách Đường lối chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cuốn sách là tập hợp các công trình của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực đối ngoại nhằm luận giải nội hàm các chủ trương định hướng quan trọng của đường lối, chính sách đối ngoại thời kỳ đổi mới, đặc biệt là những phát triển mới trong tư duy về dối ngoại của Đảng ta qua những văn kiện của Đại hội XI; ngoài ra các tác giả còn đưa ra những cách tiếp cận và phương pháp triển khai mới để đạt được các mục tiêu quốc gia về phát triển, an ninh và nâng cao vị thế đất nước; những chủ trương mới của hoạt động đối ngoại như xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hội nhập quốc tế… trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại trên một số lĩnh vực, các tác giả cũng đề xuất một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Các chuyên đề nghiên cứu đã bao quát một cách khá toàn diện những vấn đề trọng tâm của công tác đối ngoại. Do vậy, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà ngoại giao, những người làm công tác hoạch định chính sách, và cho tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đối ngoại.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 35 trong tổng số 40