chuc mung nam moi 2018

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010)

lich-su-dangbo-Tien-Hai

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiền Hải

Số trang: 548 trang

Tiền Hải là một vùng đất bồi nằm ở đông nam của tỉnh Thái Bình, được hình thành trong cuộc đại khẩn hoang của Nguyễn Công Trứ vào những năm 20 thế kỷ XIX. Trong quá trình lịch sử, các thế hệ người Tiền Hải đã chung lưng đấu cật vượt qua gian nan, thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai, địch họa,  xây dựng quê hương ngày càng trù phú, giàu đẹp. Nhằm góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, bảo vệ và xây dựng quê hương Tiền Hải của  các thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Tiền Hải xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Tiền Hải (1926-2010).

Nội dung cuốn sách phản ánh một cách tương đối toàn diện và có hệ thống quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu, hạn chế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tiền Hải, từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo của Đảng bộ Tiền Hải. Cuốn sách được xuất bản cũng nhằm dựng lại toàn bộ quá trình đấu tranh cách mạng sục sôi và oanh liệt của nhân dân Tiền Hải thông qua các cuộc đấu tranh yêu nước, thắng lợi của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và những thành tựu quan trọng trên con đường xây dựng quê hướng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng hành cùng cả nước trên hành trình đổi mới; từ đó góp phần nâng cao thêm niềm tự hào, lòng tin và quyết tâm đối với các thế hệ người Tiền Hải trong sự nghiệp xây dựng quê hương trên cứ sở Tiền Châu – Hồng Hà – Lân, Lý.

Cuốn sách đã cho thấy, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng bộ huyện, từ cảnh lầm than nô lệ nhân dân Tiền Hải đã vùng dậy cùng cả nước lật nhào chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ Tiền Hải đã lãnh đạo nhân dân toàn huyện vượt qua mọi khó khăn, thử thách vừa kháng chiến vừa kiến quốc, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ hậu phương đối với tiền tuyến. Đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp các nguồn tư liệu còn lưu giữ tại các cơ quan lưu trữ Trung ương và địa phương, đồng thời khai thác nguồn sử liệu từ các nhân chứng lịch sử.

 

Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

tailieuhoctap

Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 212 trang

Giá tiền: 27.000đ

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Lý luận chính trị đã sửa chữa, bổ sung chương trình và các bài trong Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng theo tinh thần Đại hội XI.

Để thực hiện chương trình mới bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Tài liệu gồm 5 bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)

Bài 3: Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Sách xuất bản tháng 11

1. Quan hệ Mỹ - Trung: Hợp tác cà cạnh tranh, luận giải dưới góc độ cân bằng quyền lực; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Chủ biên)

2. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

3. Giải pháp thay thế sự im lặng - Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia châu Âu; Tác giả: Transparency International (Tổ chức minh bạch quốc tế)

4. Việt Nam trong thế giới Đông Á - Một cách tiếp cận liên ngành và khu vực học; Tác giả: Nguyễn Văn Kim

5. Giáo trình Lôgíc học (Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn); Tác giả: GS,TS. Lê Hữu Nghĩa - GS,TS. Lê Ngọc Hùng (Đồng chủ biên)

6. Cẩm nang công tác Hội Cựu chiến binh ở cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Hội CCB Việt Nam)

7. Định hướng xã hội chủ nghĩa tiến tới chủ nghĩa nhân đạo hoàn bị; Tác giả: GS,TS. Lưu Văn Sùng

8. Đại biểu Quốc hội khóa XIII 2011 – 2016; Tác giả: Quốc hội

9. Văn phòng Interpol Việt Nam - Lịch sử biên niên ( 1991 - 2011 ); Tác giả: Bộ Công an - TCCS phòng, chống tội phạm

10. Lịch sử triết học

11. Hỏi - đáp về tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Tác giả: Bộ Ngoại giao Học viện Ngoại giao

12. Tôn giáo và quan hệ quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Lê Thanh Bình - ThS. Đỗ Thanh Hải (Đồng chủ biên)

13. Kinh doanh ở Việt Nam và Mianma: Những điều cần biết (Sách tham khảo)(Doing Business in Vietnam and Myanmar: Information and Experiences (Reference book)); Tác giả: ĐSQ Việt Nam tại Mianma Vietnam Embassy in Myanmar

14. Luật nghĩa vụ quân sự ( Đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1990, 1994 và 2005 ); Tác giả: Quốc hội

15. Luật tương trợ tư pháp năm 2007 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

16. Đường lối, chính sách đối ngoại Việt Nam trong giai đoạn mới; Tác giả: Phạm Bình Minh (Chủ biên)

17.Tư tưởng Hồ Chí Minh về kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

18. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở - Lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Ngọ Văn Nhân

19. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng giai đoạn hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống

20. Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn

21. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Những chặng đường vẻ vang; Tác giả: UBTWMTTQVN

22. Các kỹ năng cần thiết dành cho cán bộ chính quyền cơ sở; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn (Tập thể TG)

23. Về nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hình sự; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiển

24. Câu hỏi và trả lời về môn Thể chế chính trị thế giới đương đại  (Sách tham khảo); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phượng

25. Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp); Tác giả: TS. Lê Minh Toàn (Chủ biên)

26. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 1 (1945 - 1975); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

27. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn Tập 2 (1975 - 2010); Tác giả: BCHĐB huyện Nga Sơn

28. Hỏi - đáp về " Diễn biến hòa bình " và " Cách mạng màu "; Tác giả: GS,TS. Phạm Ngọc Hiền (Chủ biên)

29. Hỏi - đáp về chế độ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Tác giả: Bích Loan

30. Lịch sử Đảng bộ thị trấn Nam Ban (1976 - 2011); Tác giả: BCHĐB thị trấn Nam Ban

31. Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam; Tác giả: GS,NGND. Nguyễn Đức Bình

32. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII; Tác giả: TS. Đinh Xuân Thảo (Chủ biên)

33. Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ II - 2011 tại Sóc Trăng; Tác giả: UBND tỉnh Sóc Trăng

34. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Uỷ ban Kiểm tra trong tình hình hiện nay; Tác giả: Cao Văn Thống (Chủ biên)

35. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng; Tác giả: TS. Dương Anh Hoàng

36. Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp; Tác giả: Đặng Đức Thành

37. Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay: Thành tựu, vấn đề đặt ra và triển vọng; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Thị Quế - PGS,TS. Nguyễn Hoàng Giáp (Đồng chủ biên)

38. Con người qua lăng kính triết gia; Tác giả: TS. Lê Công Sự

39. Hỏi - đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tác giả: Bích Loan

40. Đảng bộ công ty lưới điện cao thế miền Bắc nhiệm kỳ 2010 – 2015; Tác giả: Công ty lưới điện cao thế miền Bắc

41. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới ánh sáng Đại hội XI của Đảng; Tác giả: Tập thể TG

42. Hỏi - đáp về dinh dưỡng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

(Tập thể TG)

43. Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến (Kỷ yếu Hội thảo); Tác giả: Ban TGTW Tỉnh ủy Tuyên Quang

44. Quan hệ giữa nhà nước và xã hội: Lý thuyết và thực tiễn ở nước ta trong bối cảnh hiện nay; Tác giả: TS. Vũ Văn Hậu

45. Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và viễn thông; Tác giả: Chính phủ

46. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: Quốc hội, Chính phủ

 

Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

phat-trien

Tác giả: TS. Ngô Thị Tuyết Mai

Số trang: 168 trang

Giá tiền: 31.000đ

Việt Nam là một nước nông nghiệp với khoảng 70% dân số sống ở nông thôn, gần 60% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành tích to lớn, không những bảo đảm được an ninh lương thực mà còn dư thừa để xuất khẩu, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Do vậy, việc bảo đảm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, phát triển hàng nông sản xuất khẩu ở nước ta trong thời gian qua vẫn chưa thật bền vững. Do đó, việc đánh giá đúng thực trạng tăng trưởng hàng nông sản xuất khẩu, trên cơ sở đó tìm ra hướng đi và những giải pháp phù hợp nhằm góp phần tạo ra động lực mới cho phát triển bền vững hàng nông sản trong giai đoạn mới là hết sức cần thiết.

Nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về những vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn Phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay.

Cuốn sách cung cấp nhiều nội dung liên quan đến vấn đề phát triển bền vững như: tổng quan về lý thuyết phát triển bền vững, những vấn đề lý luận và thực tiễn, sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu, kinh nghiệm của một số nước trong khu vực cũng như đánh giá thực trạng chung về phát triển bền hàng nông sản xuất khẩu của nước ta hiện nay, trên cơ sở đó cuốn sách cũng có những dự báo và đưa ra những quan điểm và giải pháp nhằm phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu.

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển bền vững và sự cần thiết phải phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương II: Thực trạng phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Chương III: Dự báo, quan điểm và giải pháp phát triển bền vững hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Cuốn sách là những vấn đề gợi mở giúp các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp và những ai quan tâm có cơ hội tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.

 

Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

quy-dinh-pl

Tác giả: Chính phủ

Số trang: 308 trang

Giá tiền: 40.000đ

Theo quy định của Luật đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010), các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất, thuê mặt nước. Để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đất đai và các quy định pháp luật có liên quan đến vấn đề này, trong những năm qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành các nghị định và các thông tư quy định cụ thể về việc thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Đáp ứng nhu cầu của bạn đọc muốn tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Cuốn sách bao gồm các văn bản như: Luật đất đai năm 2003 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2010 (trích); Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30-12-2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30-11-2007 của  Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29-6-2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30-12-2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14-11-2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;…

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 35 trong tổng số 38