Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài

Read More

HCM-nha-tu-tuong-thien-tai-

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của công tác lý luận của Đảng ta hiện nay. Thời gian qua, có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và đã thu hút được một số thành tựu đáng kể. Để góp phần luận giải và làm sáng tỏ hệ thống những vấn đề lý luận phong phú, sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, mới đây, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Hồ Chí Minh - nhà tư tưởng thiên tài của Giáo sư Trần Nhâm.

Với hơn 600 trang sách, nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương I: Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại, một cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu; Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc; Chương III: Hồ Chí Minh - nhà chiến lược thiên tài của cách mạng Việt Nam; Chương IV: Hồ Chí Minh - một thiên tài về chỉ đạo sách lược; Chương V: Hồ Chí Minh - kiến trúc sư vĩ đại của toàn bộ quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam; Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương VII: Chiến lược đại đoàn kết dân tộc - một trong những nét đặc sắc nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương VIII: Nhà nước của dân, do dân, vì dân, bước đột phá về tư duy lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh; Chương IX: “Trước hết nói về Đảng”; Chương X: Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Chương XI: Quan điểm biện chứng của Hồ Chí Minh; Chương XII: Hồ Chí Minh với vấn đề nhận thức luận.

Cuốn sách là một công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh khá công phu của Giáo sư Trần Nhâm, tập trung phân tích một cách toàn diện một số vấn đề lý luận cơ bản sau:

Một là, cuộc gặp gỡ lịch sử tất yếu của Hồ Chí Minh với dân tộc và thời đại là hai yếu tố chủ quan và khách quan bắt gặp nhau, kết hợp với nhau trên con đường cứu nước của Người.

Hai là, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh, là tổng hợp những quan điểm chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo lớn về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động; và cũng là do sự vận dụng thành công lối sáng tạo ấy mà cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự sáng ngời của chân lý đó.

Ba là, từ tư tưởng xuyên suốt ấy, cuốn sách mở rộng việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trên các vấn đề chiến lược và sách lược cách mạng, xác định rõ thiên tài chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật chỉ đạo sách lược của Hồ Chí Minh và của Đảng ta, là bậc thầy của việc vận dụng và phát triển vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Bốn là, nổi lên trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc - một chiến lược xuyên suốt trong quá trình kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, động viên lực lượng đại đoàn kết toàn dân, kết hợp sức mạnh của dân tộc và sức mạnh quốc tế, hình thành sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh thắng kẻ thù dân tộc và chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Năm là, điểm nhấn quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh mà cuốn sách đặc biệt quan tâm là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đó là nhà nước mà “bao nhiêu lợi ích đều vì dân”, bao nhiêu “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, một nhà nước “việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”.

Sáu là, tư duy mới về Đảng cầm quyền của tư tưởng Hồ Chí Minh được cuốn sách xem như là trung tâm của sự phân tích. Đó là tư duy mới về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tư duy mới về xây dựng Đảng ta thành một đảng trí tuệ, một đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Bảy là, điểm mới và cũng là đóng góp của cuốn sách này là đã đi sâu làm rõ tư tưởng triết học Hồ Chí Minh là triết học thực tiễn và nhân sinh, triết học giải phóng và phát triển. Cuốn sách còn làm nổi bật phép biện chứng Hồ Chí Minh được Người tiếp thu từ nhiều nguồn, nhiều hướng, nhiều cơ sở khác nhau, tất cả đều được đặt trong những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, được hình thành một cách tự nhiên, hết sức sinh động, đầy sáng tạo, không nhầm lẫn với bất cứ nhân vật lịch sử nào.

Tám là, cuốn sách khẳng định một nhận thức luận Hồ Chí Minh. Điểm nhấn mạnh của nhận thức luận Hồ Chí Minh là quá trình thực tiễn hóa lý luận và lý luận hóa thực tiễn. Đưa lý luận vào cuộc sống, kiểm nghiệm lý luận trong thực tiễn, là quá trình hiện thực hóa vai trò lý luận đối với hoạt động thực tiễn. Gắn lý luận với thực tiễn, lý luận liên hệ với thực tiễn, học đi đôi với hành, đó là quá trình thực tiễn hóa lý luận, là điểm nổi bật của nhận thức luận Hồ Chí Minh mà cuốn sách đi sâu phân tích làm sáng tỏ.

 

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và văn bản hướng dẫn thi hành

NGHI-DINH-SO-51


Tác giả: Chính phủ

Số trang: 240 trang

Giá tiền: 32.000đ

Ngày 14-5-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn, Nghị định này thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7-11-2002 của Chính phủ quy định về việc in phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Sau khi Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục cụ thể hóa các quy định của Chính phủ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ và văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Lịch sử trường chính trị Sơn La (1962-2008)

lich-su-truong-chinh-tri


Tác giả: Trường chính trị tỉnh Sơn La

Số trang: 264 trang

Nhằm tái hiện lại truyền thống xây dựng và trưởng thành trong gần nửa thế kỷ qua, đồng thời chào mừng Đại hội lần XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Nhà xuất bản Chính chị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử trường chính trị Sơn La (1962-2008).

Cuốn sách giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Trường Chính trị tỉnh Sơn La qua các giai đoạn cách mạng, gắn liền với lịch sử phát triển của tỉnh Sơn La từ năm 1962 đến năm 2008. Đồng thời, khẳng định sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu dạy và học; quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên có trình độ tương đương với quy mô của một trường cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân; ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức và học viên, phát huy truyền thống đoàn kết, bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đổi mới công tác quản lý, nội dung, phương pháp dạy và học, mở rộng quy mô, hình thức đào tạo đội ngũ cán bộ các cấp ngày càng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh vùng núi cao biên giới.

Cuốn sách được xuất bản là tài liệu thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ tỉnh Sơn La, đồng thời là tài liệu quan trọng để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống của Trường Chính trị tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Thư mục tóm tắt luận án Tiến sĩ

thu-muc

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 472 trang

Giá tiền: 75.000đ

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt nội dung chính của 592 đề tài luận án thuộc 31 chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn được nghiên cứu, bảo vệ thành công trong nước và nước ngoài hiện có tại Thư viện của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thuộc các bộ môn như: Triết học, Thẩm mỹ học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc, Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xã hội học,…

Nội dung của các đề tài luận án này đã vận dụng lý luận chuyên ngành; quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để luận giải rõ vấn đề để nghiên cứu. Những đề xuất, kiến nghị trong các đề tài luận án được minh giải có cơ sở khoa học. Đây sẽ là nguồn tài nguyên khoa học phong phú không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là nguồn tư liệu có giá trị tra cứu, tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, cho các nhà khoa học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh trong cả nước.

 

Sách sắp xuất bản tháng 10

1. Sổ tay đội viên; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

( Nguyễn Thị Thanh Thủy sưu tầm, biên soạn )

2. Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh; Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tú

3. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tập I ( 1945 - 1954 ), Đĩa CD-ROM; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến

4. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tập II ( 1954 - 1975 ), Đĩa CD-ROM; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến

5. Hỏi - đáp về quản lý dự án đầu tư cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Tập thể tác giả )

6. Giới thiệu quyển I Bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

7. Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ biên )

8. Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tác giả: CP

9. Hỏi - đáp về lễ hội truyền thống Việt Nam; Tác giả: PGS. Lê Trung Vũ, Trần Mạnh Quang, Nguyễn Ngọc Quỳnh

10. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; Tác giả: TS. Lê Hồng Liêm ( Chủ biên )

11. CD - ROM văn kiện đảng Toàn tập - 2 đĩa, Đĩa 1 ( Tập 1 - 25 ), Đĩa 2 ( Tập 26 - 54 ); Tác giả: ĐCSVN

12. CD - ROM tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tác giả: Tập thể TG

13. Giới thiệu quyển II Bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

14. Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận ( 1927 - 2010 ); Tác giả: BCHĐB xã Việt Thuận

15. Hệ thống biểu mẫu thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Tác giả: Nguyễn Thị Thọ - Bùi Khánh Long - Nguyễn Thị Minh Phương (Đồng chủ biên )

16. Quy định chế độ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và  người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Tác giả: CP

17. Một số nghiên cứu về thị trường ngách; Tác giả: PGS,TS. Đỗ Thị Phi Hoài

18. Xây dựng và hòan thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan

19. Lợi ích - Động lực phát triển xã hội bền vững; Tác giả: Hoàng Văn Luân

20. Giới thiệu quyển III bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

21. Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Tác giả: CP

22. Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo dưới triều Nguyễn; Tác giả: GS. Phan Đại Doãn, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

23. Đổi mới phương thức chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên - Một số vấn đề lý luận và giải pháp; Tác giả: Phạm Đức Nghiệm

24. Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt

25. 152 thủ tục hành chính về thuế ( Được giải quyết ở cấp chi cục thuế ); Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

26. Documento Del XI Congreso Nacional De Delegados Del Partido ( Văn kiện Đại hội XI tiếng Tây Ban Nha ); Tác giả: Partido Conmunista de Vietnam

27. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí; Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính QGHCM

28. Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

29. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; Tác giả: CP

30. Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Tác giả: PGS,TS. Vũ Văn Phúc - PGS,TS. Ngô Văn Thạo ( Đồng chủ biên )

31. Thuốc thường dùng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
( TTUT - BS. Quách Tuấn Vinh )

32. Lịch sử phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế ( 1930 - 2010 ); Tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế

33.  Luật thi đua khen thưởng năm 2003 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009 ) và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

34. Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Tác giả: Lê Văn Giảng (Chủ biên)

 35. Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam; Tác giả: TS. Trịnh Quốc Toản

36. Lịch sử Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh ( 1975 - 2011 ); Tác giả: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TPHCM

37. Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

38. Những nội dung cơ bản về tổ chức cán bộ thi hành án dân sự; Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Minh

39. Tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội thế giới; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng

40. Veda Upanishad - Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ ( Sách tham khảo ); Tác giả: PGS,TS. Doãn Chính ( Chủ biên )

41. Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền; Tác giả: Cao Văn Thống ( Chủ biên )

42. Nỗi đau da cam; Tác giả: Tập thể tác giả

43. Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nước, và đoàn thể về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Hà Văn Thuật )

44. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước ( Sách chuyên khảo ); Tác giả: TS. Trần Đình Thắng

45. Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự; Tác giả: TS. Đỗ Văn Đương

46. Tin học quản lý văn phòng; Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Nhã

47. Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: UBKTTW

48. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

49. Hỏi - đáp về chính sách dân và xây dựng gia đình Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam )

50. Chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Tác giả: Monique Chemillier – Gendreau

51. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011; Tác giả: HĐND tỉnh Lạng Sơn

52. Luật di sản văn hóa năm 2011 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

53. Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông; Tác giả: Brice M.Claget

54. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Tác giả: QH, CP

55. Kỷ yếu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XII ( nhiệm kỳ 2007 - 2011); Tác giả: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

56. Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " ( 2007 - 2010 ); Tác giả: Ban TGTW

57. Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ( 1956 - 2011 ); Tác giả: BCHĐB Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

58. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

( Tái bản có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI ); Tác giả: Ban TGTW

59. Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới - Kinh nghiệm và triển vọng; Tác giả: BTGTW

60. Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội; Tác giả: TS. Đỗ Chí Nghĩa

61. Hoa Kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua ( 1945 - 2010 ); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

62. Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam; Tác giả: TSKH. Lương Văn Kế

63. Lịch sử Đảng bộ huyện Tuyên Hóa Tập III ( 1975 - 2000 ); Tác giả: BCHĐB huyện Tuyên Hóa

64. Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự ( Sách chuyên khảo); Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp

65. Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng ( Hồi ký ); Tác giả: Tập thể TG

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 35 trong tổng số 36