cmnsvn

Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin

quan-diem-kinh-te

Tác giả: TS. Phạm Ngọc Dũng (chủ biên), PGS,TS. Nguyễn Khắc Thanh, TS. Ngô Văn Lương

Số trang: 384 trang

Giá tiền: 62.000đ

Để đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy trong các học viện, nhà trường, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Quan điểm kinh tế và chính trị về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin do TS. Phạm Ngọc Dũng chủ biên. Cuốn sách giới thiệu quan điểm kinh tế và chính trị trong một số tác phẩm kinh điển Mác - Lênin về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sau cùng là một số tác phẩm chủ yếu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin về quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Tác phẩm kinh điển Mác - Lênin là những tác phẩm chính luận của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin phản ánh các quan điểm và học thuyết về sự phát triển. Đặc biệt quy luật phát triển chủ nghĩa xã hội từ chủ nghĩa tư bản trên cả ba phương diện có quan hệ biện chứng với nhau: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ quan điểm đó, tác phẩm kinh điển Mác - Lênin trên lĩnh vực kinh tế và chính trị là những tác phẩm phản ánh quan điểm và học thuyết về các quy luật chi phối sản xuất và trao đổi, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ trong xã hội loài người qua các hình thái kinh tế - xã hội.

Do vậy, việc nghiên cứu, giới thiệu các tác phẩm kinh điển Mác - Lênin hiện nay có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, học tập kinh tế chính trị Mác – Lênin cũng như góp phần phát huy tính tích cực, vận dụng sáng tạo những quan điểm lý luận Mác - Lênin vào thực tiễn nhằm cải biến thực tiễn kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay.

 

Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, một số nhận thức về lý luận và thực tiễn

so-huu-tu-nhan

Tác giả: PGS, TS. Lương Minh Cư - ThS. Vũ Văn Thư

Số trang: 272 trang

Giá tiền: 46.000đ

Nước ta sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước vừa qua không thể không kể đến sự đóng góp rất hiệu quả của kinh tế tư nhân. Tuy vậy, tiềm lực kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay vẫn chưa được khai thác đầy đủ, còn nhiều hạn chế, yếu kém do nhiều nguyên nhân. Từ thực tế đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Sở hữu tư nhân và kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay, một số nhận thức về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách được biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài nhánh KX.01.04.01, thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước: “Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân và các loại hình kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

Với những nội dung được trình bày trong cuốn sách, tác giả đã góp phần làm rõ thêm nhận thức chung về sở hữu và sở hữu tư nhân, trên cơ sở đó đi đến khẳng định việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức sở hữu, các loại hình kinh tế là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; đồng thời làm rõ bản chất, vai trò, vị trí của vấn đề sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân cũng như nguồn gốc hình thành và những đặc điểm cơ bản của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại nói chung và ở Việt Nam nói riêng, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới hiện nay ở Việt Nam; trên cơ sở đó nhận thức rõ hơn quy luật vận động, xu thế phát triển của sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân thời điểm hiện tại và tương lai…

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển lịch sử thế giới và Việt Nam;

Phần thứ hai: Sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cuốn sách là tài liệu tham khảo góp phần gợi ra những vấn đề cùng suy ngẫm về sở hữu tư nhân, kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay.

 

CHINH-SACH-HO-TROTác giả: TS. Đoàn Xuân Thủy (Chủ biên) Số trang: 264 trang Giá tiền: 45.000đ Cuốn sách phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua so với yêu cầu của thông lệ quốc tế, đặc b

CHINH-SACH-HO-TRO

Tác giả: TS. Đoàn Xuân Thủy (Chủ biên)

Số trang: 264 trang

Giá tiền: 45.000đ

Cuốn sách phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua so với yêu cầu của thông lệ quốc tế, đặc biệt là các quy định của WTO, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện theo hướng vừa phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa thúc đẩy phát triền nền nông nghiệp hiện đại, tạo cơ sở bền vững cho giải quyết vấn đề nông dân và nông thôn trong thời gian tới, đặc biệt là đến năm 2018 khi Việt Nam trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp;

Chương II: Thực trạng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua;

Chương III: Quan điểm và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

 

Giáo trình Đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học

giao-trinh-dai-cuong

Tác giả: GS, TS. Đỗ Huy - PGS, TS. Vũ Trọng Dung (Đồng chủ biên)

Số trang: 436 trang

Giá: 69.000 đ

Để giúp bạn đọc, nhất là cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học sinh, sinh viên có tài liệu nghiên cứu, học tập, hiểu thêm về các giá trị lịch sử của các tư tưởng mỹ học, đặc biệt là các tư tưởng mỹ học của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và mỹ học đương đại ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình Đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học do GS, TS. Đỗ Huy - PGS, TS. Vũ Trọng Dung - những người đã nghiên cứu và giảng dạy mỹ học lâu năm đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ học trước C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh, giúp các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, sinh viên, đặc biệt là học viên trong hệ thống trường Đảng vận dụng vào thực tiễn lãnh đạo và quản lý văn học, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách gồm 7 chương.

Chương I: Đại cương về lịch sử hình thành và phát triển của mỹ học;

Chương II: Đại cương về khuynh hướng duy vật trong sự phát triển của lịch sử mỹ học phương Tây;

Chương III: Đại cương về khuynh hướng duy tâm khách quan trong lịch sử mỹ học phương Tây từ Platôn đến Hêghen;

Chương IV: Đại cương về mỹ học duy tâm chủ quan của Cantơ và một vài nét về mỹ học phương Tây sau Cantơ;

Chương V: Đại cương về mỹ học duy vật biện chứng của C.Mác, Ph.Ăngghen;

Chương VI: Đại cương về các tư tưởng mỹ học cơ bản của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh;

Chương VII: Mỹ học Mácxit Việt Nam đương đại.

Đây là một công trình nghiên cứu tâm huyết của các tác giả, cuốn sách vừa có tính chất giáo khoa cho học viên, vừa có ý nghĩa lý luận, cập nhật, cung cấp kiến thức cơ bản về lịch sử mỹ học, định hướng trong việc giáo dục thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là tầng lớp thanh, thiếu niên trong bối cảnh hội nhập quốc tê hiện nay.

 

Luật Thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành

luat-thue-tai-nguyen

Tác giả:  Quốc hội, Chính phủ

Số trang: 84 trang

Giá: 15.000 đ

Luật Thuế tài nguyên đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25-11-2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2010; thay thế Pháp luật thuế tài nguyên năm 1998 sửa đổi, bổ sung năm 2008. Luật Thuế tài nguyên quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên. Để triển khai việc áp dụng Luật vào thực tế đời sống, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin văn bản pháp luật về vấn đề nêu trên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Luật Thuế tài nguyên và văn bản hướng dẫn thi hành (Tái bản có bổ sung).

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 37 trong tổng số 39