Trang chủ Thông tin xuất bản

Thông tin xuất bản

Thư mục tóm tắt luận án Tiến sĩ

thu-muc

Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Số trang: 472 trang

Giá tiền: 75.000đ

Cuốn sách giới thiệu tóm tắt nội dung chính của 592 đề tài luận án thuộc 31 chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn được nghiên cứu, bảo vệ thành công trong nước và nước ngoài hiện có tại Thư viện của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh thuộc các bộ môn như: Triết học, Thẩm mỹ học Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc, Xây dựng Đảng, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Xã hội học,…

Nội dung của các đề tài luận án này đã vận dụng lý luận chuyên ngành; quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, khu vực và thế giới để luận giải rõ vấn đề để nghiên cứu. Những đề xuất, kiến nghị trong các đề tài luận án được minh giải có cơ sở khoa học. Đây sẽ là nguồn tài nguyên khoa học phong phú không chỉ có giá trị lưu trữ mà còn là nguồn tư liệu có giá trị tra cứu, tham khảo tốt cho các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các cơ quan hoạch định chính sách và chỉ đạo thực tiễn, cho các nhà khoa học, các học viên cao học, nghiên cứu sinh trong cả nước.

 

Sách sắp xuất bản tháng 10

1. Sổ tay đội viên; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

( Nguyễn Thị Thanh Thủy sưu tầm, biên soạn )

2. Tiếng cười trào phúng Hồ Chí Minh; Tác giả: PGS, TS. Nguyễn Thanh Tú

3. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tập I ( 1945 - 1954 ), Đĩa CD-ROM; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến

4. Lịch sử Nam Bộ kháng chiến, Tập II ( 1954 - 1975 ), Đĩa CD-ROM; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử Nam Bộ kháng chiến

5. Hỏi - đáp về quản lý dự án đầu tư cấp xã; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Tập thể tác giả )

6. Giới thiệu quyển I Bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

7. Đăng ký bất động sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tuấn ( Chủ biên )

8. Văn bản pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Tác giả: CP

9. Hỏi - đáp về lễ hội truyền thống Việt Nam; Tác giả: PGS. Lê Trung Vũ, Trần Mạnh Quang, Nguyễn Ngọc Quỳnh

10. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; Tác giả: TS. Lê Hồng Liêm ( Chủ biên )

11. CD - ROM văn kiện đảng Toàn tập - 2 đĩa, Đĩa 1 ( Tập 1 - 25 ), Đĩa 2 ( Tập 26 - 54 ); Tác giả: ĐCSVN

12. CD - ROM tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tác giả: Tập thể TG

13. Giới thiệu quyển II Bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

14. Lịch sử Đảng bộ xã Việt Thuận ( 1927 - 2010 ); Tác giả: BCHĐB xã Việt Thuận

15. Hệ thống biểu mẫu thống kê về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Tác giả: Nguyễn Thị Thọ - Bùi Khánh Long - Nguyễn Thị Minh Phương (Đồng chủ biên )

16. Quy định chế độ áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh và  người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Tác giả: CP

17. Một số nghiên cứu về thị trường ngách; Tác giả: PGS,TS. Đỗ Thị Phi Hoài

18. Xây dựng và hòan thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Tác giả: PGS,TS. Nguyễn Minh Đoan

19. Lợi ích - Động lực phát triển xã hội bền vững; Tác giả: Hoàng Văn Luân

20. Giới thiệu quyển III bộ Tư bản của Các Mác; Tác giả: Đ.I.Rôdenbe

21. Quy định pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Tác giả: CP

22. Hệ thống giáo dục và khoa cử Nho giáo dưới triều Nguyễn; Tác giả: GS. Phan Đại Doãn, TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

23. Đổi mới phương thức chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ phát triển nông, lâm nghiệp vùng Tây Nguyên - Một số vấn đề lý luận và giải pháp; Tác giả: Phạm Đức Nghiệm

24. Mối quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tác giả: TS. Nguyễn Tất Đạt

25. 152 thủ tục hành chính về thuế ( Được giải quyết ở cấp chi cục thuế ); Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

26. Documento Del XI Congreso Nacional De Delegados Del Partido ( Văn kiện Đại hội XI tiếng Tây Ban Nha ); Tác giả: Partido Conmunista de Vietnam

27. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí; Tác giả: Học viện Chính trị - Hành chính QGHCM

28. Luật thuế bảo vệ môi trường năm 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

29. Quy định pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập; Tác giả: CP

30. Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; Tác giả: PGS,TS. Vũ Văn Phúc - PGS,TS. Ngô Văn Thạo ( Đồng chủ biên )

31. Thuốc thường dùng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
( TTUT - BS. Quách Tuấn Vinh )

32. Lịch sử phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế ( 1930 - 2010 ); Tác giả: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế

33.  Luật thi đua khen thưởng năm 2003 ( Sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009 ) và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

34. Nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Tác giả: Lê Văn Giảng (Chủ biên)

 35. Hình phạt bổ sung trong Luật hình sự Việt Nam; Tác giả: TS. Trịnh Quốc Toản

36. Lịch sử Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh ( 1975 - 2011 ); Tác giả: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TPHCM

37. Nghị quyết của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

38. Những nội dung cơ bản về tổ chức cán bộ thi hành án dân sự; Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Minh

39. Tôn giáo trong đời sống chính trị - xã hội thế giới; Tác giả: TS. Nguyễn Văn Dũng

40. Veda Upanishad - Những bộ kinh triết lý tôn giáo cổ Ấn Độ ( Sách tham khảo ); Tác giả: PGS,TS. Doãn Chính ( Chủ biên )

41. Công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền; Tác giả: Cao Văn Thống ( Chủ biên )

42. Nỗi đau da cam; Tác giả: Tập thể tác giả

43. Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nước, và đoàn thể về công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Hà Văn Thuật )

44. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước ( Sách chuyên khảo ); Tác giả: TS. Trần Đình Thắng

45. Chứng cứ và chứng minh trong vụ án hình sự; Tác giả: TS. Đỗ Văn Đương

46. Tin học quản lý văn phòng; Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Nhã

47. Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tác giả: UBKTTW

48. Luật tần số vô tuyến điện năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

49. Hỏi - đáp về chính sách dân và xây dựng gia đình Việt Nam; Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn ( Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam )

50. Chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Tác giả: Monique Chemillier – Gendreau

51. Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011; Tác giả: HĐND tỉnh Lạng Sơn

52. Luật di sản văn hóa năm 2011 sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành; Tác giả: QH, CP

53. Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông; Tác giả: Brice M.Claget

54. Luật nhà ở năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009; Tác giả: QH, CP

55. Kỷ yếu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khóa XII ( nhiệm kỳ 2007 - 2011); Tác giả: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

56. Kỷ yếu kết quả 4 năm triển khai Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " ( 2007 - 2010 ); Tác giả: Ban TGTW

57. Lịch sử Đảng bộ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội ( 1956 - 2011 ); Tác giả: BCHĐB Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

58. Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng

( Tái bản có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI ); Tác giả: Ban TGTW

59. Kinh tế đối ngoại đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đổi mới - Kinh nghiệm và triển vọng; Tác giả: BTGTW

60. Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội; Tác giả: TS. Đỗ Chí Nghĩa

61. Hoa Kỳ với vấn đề vũ khí hạt nhân trong hơn nửa thế kỷ qua ( 1945 - 2010 ); Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

62. Ảnh hưởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam; Tác giả: TSKH. Lương Văn Kế

63. Lịch sử Đảng bộ huyện Tuyên Hóa Tập III ( 1975 - 2000 ); Tác giả: BCHĐB huyện Tuyên Hóa

64. Về tự do cá nhân và biện pháp cưỡng chế tố tụng hình sự ( Sách chuyên khảo); Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp

65. Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng ( Hồi ký ); Tác giả: Tập thể TG

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê (1945-2010)

Lich-Su-DB-Chu-Se

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Số trang: 552 trang

Nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở Chư Sê nói riêng, cho thế hệ trẻ của cả nước nói chung, đồng thời là dịp để thể hiện sự tri ân với những cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống vì sự bình yên của mảnh đất Chư Sê lịch sử, sự ấm no, hạnh phúc của người dân Chư Sê hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chư Sê (1945-2010) do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê biên soạn.

Nội dung cuốn sách phác họa chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Chư Sê từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến năm 2010. Cuốn sách đã giúp bạn đọc thấy: gắn liền với quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước của Đảng, Đảng bộ huyện Chư Sê đã cụ thế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tế địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo, đúng đắn; những thành tựu trong chiến đấu, lao động, sản xuất của đồng bào Chư Sê đã phản ánh chân thực quá trình trưởng thành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện những năm qua. Qua đó, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử của quê hương, phát huy truyền thống tốt đẹp, vững bước đi lên trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới của Đảng.

 

Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh (1926-2010)

lich-su-dang-bo-Bac-Ninh

Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

Số trang: 332 trang

Là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, yêu nước và cách mạng, hơn 80 năm qua, nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tích trong khởi nghĩa giành chính quyền, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là thanh niên thành phố Bắc Ninh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh (1926-2010).

Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của hai tập sách về lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã xuất bản, có sửa chữa, bổ sung: Lịch sử Đảng bộ thị xã Bắc Ninh, tập I (1926-1954), Lịch sử Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, tập II (1954-2006), nội dung cuốn sách đã được biên soạn và xuất bản. Cuốn sách đã ghi lại những nét chính yếu về vùng đất, con người tỉnh Bắc Ninh, giới thiệu tương đối đầy đủ những sự kiện chính, những chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh nhưng vẻ vang trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân, tái hiện lại truyền thống cách mạng vẻ vang của nhiều thế hệ người dân từ lớp cha ông dựng nghiệp đến khi có Đảng, chi bộ Đảng thành lập cho đến nay; dựng lại những nét cơ bản, có hệ thống về quá trình thành lập, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ về tổ chức lãnh đạo và trong việc bảo vệ, phát huy, gìn giữ truyền thống mảnh đất Bắc Ninh, đặc biệt qua những năm kháng chiến chống pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gian khổ, ác liệt của nhân dân Bắc Ninh. Cuốn sách cũng đã ghi lại những thành tựu to lớn mà nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, đạt được mục tiêu Đảng đề ra: dân giàu,  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp Đảng viên, cán bộ, nhân dân Bắc Ninh và bạn đọc tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh qua các giai đoạn; tự hào về những truyền thống cách mạng tốt đẹp của Đảng bộ, nâng cao quyết tâm cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu, phát huy mạnh mẽ truyền thống đấu tranh kiên cường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, xứng đáng với những hy sinh to lớn của bao thế hệ trước.

 

Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc

Read More

nghien-cuu-van-hoa

Tác giả: Hồ Huệ Lâm, Trần Hân, Vương Phương Hoa (Chủ biên)

Số trang: 540 trang

Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, đô thị nước ta phát triển khá nhanh. Qua hơn 20 năm đổi mới, nước ta có gần 200 đô thị mới ra đời. Tính đến cuối năm 2009 cả nước đã có 755 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), 9 đô thị loại I, trong đó có 3 đô thị loại I trực thuộc Trung ương (Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ), 6 đô thị loại I trực thuộc tỉnh (Vinh, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột), 13 đô thị loại II, 32 đô thị loại III, 53 đô thị loại IV và 646 đô thị loại V[1]. Ước tính số dân đô thị Việt Nam hiện nay là 27 triệu người và sẽ tăng lên 46 triệu người vào năm 2020. Sự phát triển  của đô thị được coi là động lực, hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi vùng, mỗi địa phương. Các đô thị ngày nay thực sự có vị trí quan trọng khi đóng góp tới 75% GDP và thu hút khoảng 30% số dân cả nước.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng nảy sinh nhiều tiêu cực như: tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại, đất nông nghiệp bị lấn chiếm, nạn ô nhiễm, úng ngập, tắc nghẽn giao thông, thiếu nhà ở, v.v.. Đặc biệt là, lối sống và văn hóa đô thị cũng bộc lộ nhiều vấn đề: sự chênh lệch về thu nhập giữa nhóm giàu và nhóm nghèo trong xã hội ngày càng tăng, ảnh hưởng của lối sống hưởng thụ theo kiểu phương Tây, lối sống trên tiền và tuyệt đối hóa đồng tiền, nạn cờ bạc, mại dâm, ma túy,…

Để khắc phục tình trạng này và giúp cho đô thị phát triển hài hòa, trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vừa qua đã nêu rõ: Cần phải phát triển hài hòa giữa thành thị và nông thôn, “phát triển đô thị phù hợp với quá trình phát triển kinh tế, theo quy hoạch dài hạn, không khép kín theo ranh giới hành chính và xử lý đúng mối quan hệ giữa đô thị hóa và hiện đại hóa nông thôn. Đẩy mạnh việc đưa công nghiệp và dịch vụ về nông thôn để hạn chế tình trạng nông dân ra các thành phố, đồng thời không để một khu vực lãnh thổ nào trống vắng đô thị”.[2] Để phát triển đô thị, Đảng và Nhà nước ta chủ trương: “Đổi mới cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị. Từng bước hình thành hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường gồm một số thành phố lớn, nhiều thành phố vừa và nhỏ liên kết và phân bố hợp lý trên các vùng; chú trọng phát triển đô thị miền núi, phát triển mạnh các đô thị ven biển”.[3]

   Cùng với việc đề ra và thực hiện chính sách phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, v.v., chúng ta còn tích cực nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quản lý và phát triển đô thị, nhất là nghiên cứu về văn hóa đô thị của các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, một nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với nước ta.

Theo tinh thần này, để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về quản lý và phát triển đô thị, nhất là về văn hóa đô thị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách “Nghiên cứu văn hóa đô thị Trung Quốc” của một số nhà học giả nổi tiếng Trung Quốc và nước ngoài, do Hồ Huệ Lâm, Trần Hân, Vương Phương Hoa chủ biên, Nhà xuất bản Nhân dân Thượng Hải ấn hành. Ngoài Lời nói đầu, cuốn sách đi sâu trình bày 9 vấn đề, bao gồm: Tiến trình đô thị hóa; Chính sách và lý luận văn hóa đô thị; Khu đô thị Trung Quốc và chiến lược khu vực; Kinh tế văn hóa đô thị; Tinh thần và hình ảnh đô thị; Những câu chuyện về văn hóa đô thị; Lịch sử văn hóa đô thị; Nghiên cứu văn hóa đô thị thế giới; Luận đàm về văn hóa đô thị.

Thông qua cuốn sách, bạn đọc có thể nhận thấy quá trình phát triển đô thị của Trung Quốc gắn liền với công cuộc cải cách, mở cửa. Cuốn sách nêu rõ, sau hơn 30 năm, kể từ Hội nghị Trung ương ba khóa XI của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào tháng 12 năm 1978 đã đưa ra quyết định “thực sự cầu thị”, “giải phóng tư tưởng”, quyết định đường lối cải cách, mở cửa, hiện đại hóa, đất nước Trung Quốc đã có những thay đổi to lớn.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu Trung Quốc nêu trong cuốn sách, nếu nhìn từ góc độ phát triển chiến lược, sự thay đổi lớn nhất, bước phát triển nhanh nhất, có ý nghĩa sâu sắc nhất và có thể đại diện cho những thành quả của công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc chính là sự hình thành, phát triển mạnh mẽ của đô thị, đô thị lớn, quần thể đô thị Trung Quốc trong suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Cũng trong cuốn sách các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng, về mặt lý luận và xã hội, sự kiện tỉnh An Huy lần đầu tiên thí điểm thành công chế độ khoán sản phẩm đến hộ gia đình nông dân tại thôn Tiểu Lương được coi là mốc đánh dấu xã hội Trung Quốc bước vào thời kỳ cải cách, mở cửa, nhưng nếu xét một cách toàn cục, chiến lược, sâu sắc và toàn diện, mốc đánh dấu bắt đầu của thời kỳ cải cách mở cửa phải là đô  thị, đô thị lớn và quần thể đô thị. Công cuộc cải cách, mở cửa đô thị Trung Quốc được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 từ năm 1978 đến năm 2000, tương ứng với giai đoạn đầu cải cách, mở cửa, được đánh dấu mốc bởi “tiến trình đô thị hóa” với trọng điểm là phát triển “thị trấn, thị tứ” và “thành phố nhỏ”.

Giai đoạn 2 diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế quốc tế, nhất là sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, “tiến trình đô thị hóa” được đánh dấu bởi sự phát triển rất nhanh và lan rộng của đô thị lớn và quần thể đô thị. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, năm 2010 tỷ lệ đô thị hóa của Trung Quốc đạt 50-60%. Dự tính đến năm 2050 tỷ lệ này sẽ đạt 75% và Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đô thị hóa. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, tốc độ đô thị hóa của Trung Quốc khá cao. Nếu như nước Anh phải cần tới 120 năm để tăng tỷ lệ đô thị hóa từ 20% đến 40%, nước Mỹ cũng cần phải tới 80 năm thì Trung Quốc chỉ cần 22 năm. Sự phát triển của quần thể đô thị có ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Theo thống kê được các tác giả trình bày, 10 quần thể đô thị lớn của Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1/10 diện tích cả nước nhưng lại nuôi sống hơn 1/3 dân số, tạo ra ½ tổng sản phẩm trong nước.

Cùng với sự phát triển nhanh của đô thị Trung Quốc, một loạt vấn đề phức tạp đã nảy sinh đòi hỏi phải có những giải pháp cấp bách và đồng bộ  để giải quyết như tình trạng số dân ở đô thị tăng nhanh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, lối sống, v.v.. Các đô thị của Trung Quốc luôn ở trong tình trạng thiếu nghiêm trọng nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái bị đe doạ. Theo con số thống kê, diện tích đất canh tác, nước ngọt, diện tích rừng tính theo bình quân đầu người của Trung Quốc so với mức bình quân của thế giới lần lượt là 32%, 27,4%, 12,8%. Trong khi đó, Trung Quốc lại tăng trưởng kinh tế theo mô hình phân tán, dựa vào đầu tư và tăng đầu tư vật chất trong thời gian dài, nên nguồn tài nguyên và năng lượng càng bị thiếu hụt. Đây cũng là lý do khiến cho vấn đề môi trường và sinh thái đô thị ở Trung Quốc càng trở nên nan giải.

Các tác giả cuốn sách đã đưa ra dẫn chứng, chỉ tính 600 thành phố của Trung Quốc đã có hơn 300 thành phố thiếu nước sạch, hơn 100 thành phố thiếu nước ở mức độ khá nghiêm trọng. Ách tắc giao thông cũng là một trong những vấn đề nan giải của các đô thị lớn ở Trung Quốc, đúng như một vị thị trưởng Thủ đô Bogotu (Côlômbia) từng nói “Giao thông không đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật, nó là một vấn đề chính trị”. Theo tính toán của các nhà chuyên môn, người dân Bắc Kinh thường phải chi phí 375 NDT/tháng do nạn ách tắc giao thông, người Quảng Châu chi phí ở mức 273,8 NDT/tháng, người Thượng Hải chi phí 228,2 NDT/tháng.

Các tác giả cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề văn hóa đô thị và quản lý văn hóa đô thị trong tiến trình đô thị hóa của Trung Quốc. Cùng với những thay đổi, phát triển về mặt kiến trúc đô thị, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, du lịch, ẩm thực, v.v, trong xã hội đô thị Trung Quốc đã xuất hiện những biểu hiện sa sút về văn hóa, của lối sống tự do buông thả, thiên về nhục dục đã hủy hoại nghiêm trọng tinh thần con người, v.v.. Nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc … và rất nhiều vấn đề phức tạp khác đã tác động tiêu cực và là rào cản trong quá trình phát triển đô thị hóa của Trung Quốc. Các tác giả cuốn sách cho rằng, tất cả những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình đô thị hóa ở Trung Quốc đều có liên quan tới văn hóa – văn hóa đô thị. Nghiên cứu văn hóa đô thị tức là “nghiên cứu cách hóa giải mâu thuẫn giữa con người và tài nguyên, môi trường, vượt qua những khó khăn trong quá trình phát triển của các thành thị hiện đại, cải cách thể chế quản lý giải phóng sức sản xuất văn hóa, chuyển đổi phương thức phát triển thành thị ở Trung Quốc” (tr. 81-82).

Với nguồn thông tin, tư liệu phong phú được chắt lọc, thông qua việc luận chứng sâu sắc 9 vấn đề chủ yếu, cuốn sách Nghiên cứu văn  hóa đô thị Trung Quốc không chỉ cung cấp thêm cho bạn đọc Việt Nam những thông tin, tư liệu bổ ích về tình hình phát triển và quản lý đô thị, nhất là vấn đề văn hóa đô thị của Trung Quốc, mà còn góp phần gợi mở cho bạn đọc một số suy nghĩ trong vấn đề phát triển và quản lý đô thị ở Việt Nam, nhất là về vấn đề văn hóa đô thị.

Trong cuốn sách này, các tác giả đã trình bày khá sâu về tình hình phát triển và quản lý đô thị, về văn hóa đô thị. Đây là những nội dung chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Mặc dù dịch giả và ban biên tập đã có nhiều cố gắng nhưng khó tránh khỏi có một số từ chuyên môn vẫn chưa thực sự được việt hóa khi dịch sang tiếng Việt.

Hồng Phong


[1] Xem: PGS, TS. Trương Minh Dục và TS. Lê Văn Dịch (Chủ biên): Văn hóa và lối sống đô thị Việt Nam – một cách tiếp cận, NXB. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2010, tr. 161.

2, 3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự  thật, Hà Nội, 2011, tr. 122, 203-204.

 
Các bài viết khác...
<< Bắt đầu < Lùi 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 39 trong tổng số 40