Nội dung cuốn sách gồm bốn chương. Chương I: Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương II: Thực trạng công tác tổ chức, giáo dục, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay qua phân tích số liệu điều tra xã hội học. Chương III: Cơ sở lý luận của việc xây dựng phương pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống. Chương IV: Các hình thức, biện pháp đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc sống.

        Cuốn sách được tái bản nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tự giác của mỗi người, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên, của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để giải quyết những vấn đề thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          Sách gồm 320 trang, giá 39.000đ.

NGỌC HUỆ