trach nhiem phap ly42018Tác giả: TS. Lê Thị Thảo

Số trang: 248 trang

Giá tiền: 62.000 đồng

Xuất bản: Tháng 03-2018

Nội dung cuốn sách góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hành vi giao dịch bất hợp pháp, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung cũng như đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, tạo dựng luận cứ khoa học để xác định những yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện về trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam trong thời gian tới.