bien gioi20102017Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương

Số trang: 128 trang

Giá tiền: 45.000 đồng

Xuất bản: Tháng 9-2017

Nội dung sách đề cập một cách khái quát về đặc điểm chung của khu vực biên giới Việt Nam - Lào; lịch sử hình thành đường biên giới trên đất liền giữa hai nước và quá trình hoạch định, phân giới, cắm mốc, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trong suốt thời gian qua.

Cuốn sách còn là tài liệu tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề biên giới Việt Nam - Lào; đồng thời khẳng định công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào là một trong những nội dung hợp tác trọng điểm của hai quốc gia, thể hiện ý chí, nguyện vọng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, có ý nghĩa to lớn về chính trị, đối ngoại, an ninh - quốc phòng và kinh tế - xã hội, không chỉ cho thế hệ hiện tại mà còn cho các thế hệ mai sau.