I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giáo dục truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức của Nhà xuất bản;

- Thông qua cuộc thi, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản; tạo không khí thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản.

2. Yêu cầu

- Tổ chức cuộc thi tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Nhà xuất bản và các cộng tác viên, bạn đọc tham gia .

- Cuộc thi phải được tổ chức chặt chẽ, đúng tiến độ, thiết thực, tiết kiệm;

II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG

1.Chủ đề: Tìm hiểu truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật.

2.Hình thức dự thi

- Bài dự thi bằng tiếng Việt được viết tay hoặc đánh máy (font chữ: Time New Roman, cỡ chữ 14). Nếu bài dự thi có nhiều trang phải đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, đơn vị (đối với người dự thi là cán bộ, công nhân, viên chức NXB), địa chỉ (đối với người dự thi là cộng tác viên, độc giả).

- Khuyến khích các bài dự thi được thực hiện công phu, viết tay, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

3. Đối tượng dự thi

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà xuất bản (kể cả lao động hợp đồng khoán gọn, đang công tác hoặc đã về hưu).

- Khuyến khích các cộng tác viên và bạn đọc của Nhà xuất bản tham gia dự thi.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ

1. Thể lệ, câu hỏi: Cuộc thi gồm 03 câu hỏi và có Thể lệ (Có bản kèm theo).

2. Tiến độ cuộc thi

- Phát động cuộc thi: Từ ngày 30 - 3 - 2015

- Hạn cuối nộp bài thi: 30-7-2015

- Thời gian chấm sơ khảo: Hoàn thành trước ngày 30-8-2015

- Thời gian chấm chung khảo: Hoàn thành trước ngày 30-9-2015

Tổng kết và trao giải thưởng vào Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật (5-12-1945 – 5-12-2015).

(Thông tin về cuộc thi được đăng tải tại Trang thông tin điện tử Nhà xuất bản: www.nxbctqg.vn)

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ THƯ KÝ CUỘC THI

1. Ban Tổ chức cuộc thi

*Trưởng ban Tổ chức

- TS. Hoàng Phong Hà, Q. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản,

*Phó Trưởng ban Tổ chức:

- TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản, Phó Trưởng Ban.

- TS. Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc – Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản, Phó Trưởng Ban.

- Đ/c Trần Quốc Dân, Phó Giám đốc Nhà xuất bản, Phó Trưởng Ban.

* Các thành viên

- Đ/c Nguyễn Vũ Thanh Hảo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thư ký biên tập, Ủy viên.

- Đ/c Phạm Tô Minh, Giám đốc Trung tâm Phát hành, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên.

- TS. Nguyễn Đình Thực, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

- ThS. Chu Văn Khánh, Trưởng Ban sách Đảng, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ủy viên.

- Đ/c Dương Nhật Huy, Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Ủy viên.

- TS. Hoàng Mạnh Thắng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và NCKH, Ủy viên Thường trực.

2. Thư ký cuộc thi

* Tổ trưởng Tổ thư ký

- Ths. Nguyễn Thị Hải Bình, Trưởng phòng Thông tin và Xuất bản điện tử, Trung tâm TT& NCKH

* Các thành viên

- CN. Tống Việt Hạnh, cán bộ Phòng  Thông tin và Xuất bản điện tử, Trung tâm TT& NCKH;

- Ths.Nguyễn Lan Hương, cán bộ Phòng  Thông tin và Xuất bản điện tử, Trung tâm TT& NCKH;

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi; soạn thảo Thông báo phát động cuộc thi trình lãnh đạo Nhà xuất bản.

- Đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong Nhà xuất bản tích cực tham gia cuộc thi.

- Tổ chức tiếp nhận bài dự thi.

- Chuẩn bị nội dung phục vụ Ban Tổ chức, Ban Giám khảo tổ chức cuộc thi, chấm thi và trao giải cuộc thi.

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ, câu hỏi và thông tin về cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản.

- Lập dự toán kinh phí cuộc thi.

2. Vụ Tổ chức – Cán bộ

- Soạn thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.

- Chuẩn bị Quyết định tặng thưởng, Bằng khen của Giám đốc – Tổng Biên tập cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

3. Văn phòng

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học phục vụ cơ cở vật chất cho cuộc thi.

4. Vụ Tài chính - Kế toán

- Bố trí kinh phí cho cuộc thi.

5. Các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản phổ biến, quán triệt nội dung cuộc thi và động viên các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi.

- Tổ trưởng tổ công đoàn tiếp nhận và nộp bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

6. Công đoàn, Đoàn Thanh niên

- Động viên các đoàn viên tích cực tham gia cuộc thi.

Căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện.